Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie starosto, pisałem do Pana jesienią ubiegłego roku w sprawie ustawienia w Letnisku Nowy Jadów błędnych tablic przy drodze powiatowej z nazwami miejscowości, odpisał Pan wtedy, że zostanie sprawdzone czy nazwy są rzeczywiście błędne i jeśli tak to wówczas tablice zostaną wymienione.
Chciałbym wiedzieć czy służby starostwa już sprawdziły poprawną nazwę tej
miejscowości i w jakim czasie tablice zostaną zmienione.

Ponadto uprzejmie proszę o zbadanie czy w Letniku Nowy Jadów na skrzyżowaniu ulicy Twardej z Polną oraz w Borzymach na skrzyżowaniu ulic Kuracyjnej z Mroza, nie ma możliwości ustawienia luster ułatwiających wyjazdy z dróg podporządkowanych, ponieważ w mojej ocenie są one bardzo potrzebne.

Z góry dziękuję.
(Rafał, 13.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Nazwa miejscowości została sprawdzona i istotnie tablice zawierają błędną kolejność poszczególnych części nazwy. Zostały zamówione nowe tablice i do końca roku oznakowanie z nazwą miejscowości zostaną wymienione.

Zgodnie z pana interwencją służby drogowe Starostwa sprawdzą jakie są możliwości ustawienia luster drogowych w miejscach przez Pana wskazanych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,

już jakiś czas temu odpowiadał Pan na pytania dotyczące remontu ul. Załuskiego w Kobyłce i AK w Wołominie. Wtedy trwały przygotowania, prace administracyjne (i w zasadzie niczego konkretnego Pan nie przedstawił)- a teraz? Czy może Pan podać już jakieś szczegóły, zakres remontu, daty (głupio będzie kłaść asfalt zimą).
Pozdrawiam serdecznie
(Dariusz, 08.08.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Rozumiem Pana zniecierpliwienie w sprawie przebudowy dróg. Bez względu na zakres robót prace administracyjne i proces przygotowawczy trwa około dwóch lat. Dodatkowym utrudnieniem jest częsta zmiana przepisów dotyczących zasad przebudowy i modernizacji dróg. Pomimo chęci przyspieszenia tej inwestycji musimy dopełnić obowiązków administracyjnych nałożonych na nas przez ustawodawcę. Odpowiadając na Pana pytanie nadal trwają prace projektowe i administracyjne.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto jestem przedsiębiorcom z naszego powiatu zajmującym się transportem i mam pytanie odnośnie Stacji Kontroli Pojazdów w naszym powiecie. Czemu ma służyć archiwizacji danych każdego przeglondu w wersji elektronicznej i pisemnej po za tym że wydłuża czas badania . Gdyż w innych Stacjach poza naszym powiatem to nie jest wymagane. I chyba to nie jest zgodne z prawem o ruchu drogowym o czym mówi ustawa Ustawa Prawo o ruch drogowym z dnia 20 czerwca 1997 z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów; Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów nie zawierają zapisów, które zobowiązywałyby SKP do archiwizowania w systemie elektronicznym i pisemnym, dokumentów niezbędnych do wykonania poszczególnych badań technicznych pojazdów oraz wydruków potwierdzających wyniki pomiarów dokonywanych podczas tych badań.
Czyżby to był nowy wymysł, chęć wykazania się osoby sprawującej kontrole w naszym powiecie nad stacjami? Czy zamknięcia stacji w naszym powiecie i zwolnienia diagnostów?
(Jan, 16.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorcę w myśl Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. „O swobodzie działalności gospodarczej” (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz.1095) jest działalnością regulowaną, a więc szczególną. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje Starostwa na podstawie art.83 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „ Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2005 r. Nr.108 poz.908) w zakresie:
- prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
- prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Archiwizacja protokołów pomiarowych oraz dokumentów niezbędnych do wykonywania badań technicznych wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach ma w bezpośredni sposób służyć potwierdzeniu prawidłowości wykonywanych badań w aspekcie ich rzetelności. Należy podkreślić, iż wszystkie działania stacji kontroli pojazdów, a także organu nadzorującego i kontrolującego stacje powinny mieć na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, ochronę środowiska. Działania te muszą być w pełni transparentne.

Pragnę Pana poinformować, ze rolą organu nadzorującego i kontrolującego stacje kontroli pojazdów jest dbałość o jakość i rzetelność wykonywanych badań technicznych pojazdów.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam.

Na ulicy MATAREWICZA 143 w Ossowie (droga powiatowa) zapadł się przepust pod
jezdnią. Utworzył się wybój i niedrożny jest rów odprowadzający wodę z pól.
Czy jest szansa na naprawę?
(Wojciech, 14.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Bardzo dziękuję za troskę o wspólne dobro i zgłoszeni awarii. Oczywiście służby starostwa będą monitorowały stan tego przepustu i postarają się nie dopuścić do stanu zagrożenia dla użytkowników. Ostatnia zima dokonała wyjątkowo dużych zniszczeń w drogach powiatowych. Wiele takich przepustów pokazało swoje wady. Może okazać się, że nie starczy nam środków finansowych na natychmiastową naprawę tego przepustu, ale jeśli to tylko będzie możliwe na pewno taka naprawa zostanie dokonana.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam.

Jakie inwestycje starostwo powiatowe zaplanowało w miejscowości Duczki ew.
na ulicy Majdańskiej?
(Kinga, 12.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Ulica Majdańska w Duczkach jest drogą Gminną. Starostwo nie ma prawa prowadzić na tej ulicy żadnych robót. Bardzo proszę o zadanie tego pytania Panu Burmistrzowi Wołomina.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Mam pytanie:
1.Jakimi kryteriami kierują się władze powiatu przy określaniu, która droga
będzie drogą gminną a która drogą powiatową?
2. Jakimi kryteriami kierują się władze powiatu określając, w której drodze
będzie wykonana kanalizacja sanitarna/ deszczowa/ chodnik/ ciąg
pieszo-rowerowy i w jakiej kolejności będą wykonywane oraz w którym roku?
3.Jakimi kryteriami kierują się władze powiatu określając która ulica w
danym roku będzie pokryta nakładką asfaltową a która nie?

Pozdrawiam, Kinga
(Kinga, 12.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Poruszyła Pani w swoich pytaniach niezwykle szeroki wachlarz problemów, poczynając od ustawy o reformie administracji samorządowej i powstania powiatów po szczegóły zagadnień czysto technicznych z zakresu projektowania i utrzymania dróg. Być może Pani pytania są związane z jakimś konkretnym problemem. Gdyby mogła go Pani przybliżyć byłoby mi łatwiej szczegółowo wyjaśnić pewne zagadnienia. Ogólne pytania i ograniczona forma wypowiedzi pozwala mi jedynie na ogólną odpowiedź.

Drogi gminne to drogi zarządzane przez gminę. Jeśli dana gmina przyjęła drogę w uchwale o przebiegu dróg jako Gminną to jest ona prawem tak określona. Drogi Powiatowe to część dawnych dróg wojewódzkich, których Marszałek województwa nie przyjął w swój zarząd. Są również drogi nie przyjęte przez nikogo i takie nie mają statusu dróg publicznych. W kwestiach spornych wypowiadają się prawnicy i nie są to rozstrzygnięcia bezwzględnie jednoznaczne tym trudniejsze do przyjęcia przez którąkolwiek ze stron.

Jeżeli chodzi o wybudowanie mediów komunalnych tzn. kanalizacji sanitarnej, wodociągu itp. to decyzje w tej kwestii podejmuje Burmistrz lub Wójt gminy oraz rada Gminy. W przypadku dróg gminnych również o budowie elementów drogi podejmują te same osoby. Odnośnie dróg powiatowych kolejność zadań inwestycyjnych proponuje uchwała o Planie Rozwoju Lokalnego. O kolejności wykonywanych remontów bieżących decyduje ocena stanu technicznego danego odcinka w uzupełnieniu o posiadane środki finansowe oraz uwarunkowania własnościowo - terenowe. W związku z tym wybór kolejności zadań do realizacji jest zawsze wypadkową aktualnych warunków prawnych, technicznych i finansowych.

Odnośnie kolejności wykonania nakładek asfaltowych sytuacja jest analogiczna jak opisana powyżej.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej urmanowski

Pytanie:
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość odkupienia części drogi dojazdowej od gminy, która służy tylko jako wjazd na moją posesje( ślepa uliczka, droga nie utwardzona)? Jeśli tak do kogo kierować podanie?

Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
(Adam, 12.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Z punktu widzenia prawa istnieje taka możliwość. Natomiast całość procedur w tej kwestii należy uzgodnić wyłącznie z Gminą jako właścicielem terenu. Starosta nie posiada uprawnień w tej kwestii.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam,
jestem przyszłym mieszkańcem wsi Słupno. Podczas budowy w okolicach ul. Norwida w Słupnie zauważyłem, że rowy melioracyjne, które służą do odprowadzania wody opadowej w kierunku Sierakowa są niedrożne. W gminie dowiedziałem się, że leży to w gestii starostwa. Wysyłano już pisma w tej sprawie, ale problem nie został rozwiązany. Pytanie kto powinien ten problem rozwiązać?
(Robert, 09.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Problem rowów odwadniających leży w gestii Wydziału Dróg Powiatowych. Trwają prace nad przywróceniem funkcjonalności odwodnienia drogowego na terenie całego powiatu, a jest to 400 km dróg. Planowane jest również poprawienie odwodnienia w drogach powiatowych w Słupnie. Niemniej ze względu na skalę problemu i mocno ograniczone środki finansowe w pełni skuteczne rozwiązanie tej sprawy nie nastąpi natychmiast. Dołożę jednak starań aby odbyło się to najszybciej jak to będzie możliwe.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto. Dziękuję serdecznie za zajęcie się moją sprawą, którą zgłaszałem w lutym po roztopach. Ulica Matarewicza na OSSOWIE została
pozalewana (dziury zasypane łopatą i podgrzane dla lepszego efektu) Nic Pan
w tej kwestii nie zrobił. Co z ograniczeniami, w ruchu które obowiązują na tym terenie. Od szosy łączącej Warszawę z Wołominem obowiązuje ograniczenie w ruchu do 16ton. Służby Panu podległe nie potrafią wyegzekwować tych ograniczeń, bo inaczej miałby Pan problem Którędy wywozić nieczystości stałe z oczyszczalni KAwka. Budynki na Ossowie i Turowie leża tuż przy pasie drogowym. Wyobraża sobie Pan jak potrafi się trząść budynek po przejechaniu kilku tirów w tym samym czasie. Od uczęszczania ta drogą samochodów powstały pęknięcia w budynkach. Ja w chwili obecnej czekam na ekspertyzę i jeśli okaże się to co przewidywałem zgłoszę się do pana osobiście o wypłatę odszkodowanie, za zniszczenia jakie powstały na skutek nie stosowania ograniczeń przez Pana służby. Zrobię wszystko by ograniczyć tą sytuację wszelkimi dostępnymi źródłami medialnymi oraz prawnymi.

Z poważaniem Mieszkaniec Ossowa.
(Łukasz, 08.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Nawierzchnia ulicy Materewicza istotnie jest nie najlepszej jakości i może budzić zastrzeżenia. Służby starostwa dokładają wszelkich starań aby utrzymać przejezdność dróg powiatowych. Używane są do tego celu wszelkie dostępne środki techniczne i finansowe. Nie można liczyć jednak na to, że droga w złym stanie technicznym, po naprawie cząstkowej będzie jak nowa.
Stan idealny nie będzie osiągnięty, aż do kapitalnego remontu tej drogi, na który w tej chwili brak jest środków finansowych.

Odnośnie respektowania przepisów o ruchu drogowym nałożonych przez oznakowanie pionowe, pragnę Panu przypomnieć, że jest to bezpośrednia kompetencja Policji. Służbom drogowym Starostwa nie wolno dokonywać egzekucji tych przepisów. Zapewniam, że wystąpię do Komendanta Powiatowego Policji, aby zwrócił szczególną uwagę swoich służb na ruch jaki odbywa się na ul. Materewicza.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto

Zwracam się z prośbą o zainteresowanie się losem mieszkańców wsi Zaścienie w gminie Dąbrówka, zwracałem się do wójta gminy Dąbrówka z prośbą o pomoc w sprawie zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa mieszkańcom, wójt powiedział aby pisać do starosty. Samochody ciężarowe Tiry, które poruszają się przez wieś sieją strach a także zniszczenia, w domach pękają tynki, wszystko się trzęsie w nocy nie można zasnąć. Jedyna droga która prowadzi przez wieś nie nadaje się do ruchu, jest zdewastowana przez poruszające się po niej samochody ciężarowe. Chodnik, który powstaje przez wiele lat nie może doczekać się końca, kiedy to nastąpi? Wieś po opadach deszczu zamienia się w bagno, nie ma żadnych odpływów czy odprowadzenia wody poza wieś. Żądamy wprowadzenia zakazu poruszania się samochodów ciężarowych przez wieś, i inwestycji które doprowadzą nasze miejsce zamieszkania do standardów wieku w którym żyjemy. Mieszkańcy boją się o życie swoich dzieci i własne. Oczekujemy na zaangażowanie się starosty o życie mieszkańców.
(Roman, 06.07.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam Pana, że nie jest mi obojętny los żadnego mieszkańca Powiatu Wołomińskiego. Znam szczególnie trudną sytuację mieszkańców Zawad i dołożę starań, aby poprawić istniejący stan. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe odnośnie naprawy nawierzchni tej drogi i jeśli nie wynikną nieprzewidziane okoliczności naprawa powinna się rozpocząć w sierpniu br. Będzie ona obejmować również poprawę odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej. Należy jednak pamiętać, że same rowy przydrożne nie są w stanie zapewnić osuszenia terenów wsi. Ich zadaniem jest odwodnienie drogi, a w następnej kolejności odwadnianie terenów okolicznych. Jeśli rowy przydrożne będą w doskonałej kondycji to mimo wszystko podtapiania posesji będzie wstępowało tak długo dopóki nie zostaną oczyszczone rowy melioracyjne odbierające wodę i transportujące ją do rzeki. Utrzymanie rowy melioracyjnych wsi jest w gestii Wójta oraz Spółek Wodnych. Co oznacza, że Pan Wójt również powinien zaangażować czas i środki w celu poprawy państwa losu.

Odnośnie przejazdu samochodów ciężarowych przez wieś mogę tylko zapewnić, że przygotowywane jest ograniczenie tonażu przejeżdżających samochodów przez wieś Zaścienie.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922026 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.