Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto,

W nawiązaniu do Pana zobowiązania dotyczącego koszmarnego stanu nawierzchni
na dojeździe do skrzyżowania DW634 i Napoleona w Kobyłce (pytanie z dnia
08,07,2009) „podejmę działania, aby służby drogowe Starostwa i
Marszałka uzgodniły miedzy sobą zakres napraw na tym skrzyżowaniu w celu
zmniejszenia zagrożeń dla użytkowników tej drogi” pytam: co
ustalono po 2 miesiącach uzgodnień i kiedy wspomniany odcinek dojazdowy
zostanie wyrównany? Obecnie trwają prace remontowe na dw 634 w Kobyłce czy
zostanie to wykorzystane?

Z poważaniem
Dariusz
(Dariusz, 12.09.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Obecnie trwają przygotowania do naprawy skrzyżowania ulicy Poniatowskiego z drogę 634 w Zielonce. Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności lub długotrwałe załamanie pogody to naprawa powinna zostać wykonana w najbliższych miesiącach. Odnośnie zakresu robót remontowych na drodze 634 to wg informacji otrzymanej z MZDW te prace zakończą się na moście przed przedmiotowym skrzyżowaniem.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Dzień dobry,

Panie Starosto czy fragment 10 m długości jezdni ulicy AK w Wołominie(od strony przedszkola) znajdujący się między nową nawierzchnią a skrzyżowaniem z ul Piłsudskiego zostanie sfrezowany i wyrównany? Na wysokości przejścia dla pieszych tworzy się kałuża, tuż obok wcześniejsza awaria spowodowała deformację jezdni (górka)co w połączeniu ze skandalicznym położeniem studzienki telekomunikacyjnej dopełnia obrazu nędzy. Czy to zostanie teraz poprawione przy okazji prowadzonych prac (będzie taniej) czy planowana jest naprawa jako osobne zadanie? Kiedy?
(Anna, 09.09.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zakres robót do wykonania w roku bieżącym obejmuje odcinek pomiędzy skrzyżowaniami od ul. Sasina do ul. Piłsudskiego. Niestety ze względów zarówno technicznych jak i finansowych nie ma możliwości rozszerzenia zakresu robót. Dalsze odcinki ul. Armii Krajowej będą remontowane w kolejnych latach. Naprawa, o której Pani wspomina została zaplanowana na rok 2010.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Dlaczego jadąc ul. Prądzyńskiego od strony ul. Wileńskiej nie ma znaku STOP na skrzyżowaniu z ul. Lipińską(droga powiatowa). Czy kolejny raz musi
sprawdzić się przysłowie "Mądry Polak po szkodzie"?
(Anna, 08.09.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Pragnę podziękować za Pani interwencję i troskę o nasze wspólne dobro oraz bezpieczeństwo. Znak "stop" został już zamontowany.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Czy ktoś z urzędu odpowiada za odpowiedni nadzór nad wykonywanymi pracami na terenie gminy?

Konkretnie, proszę zapoznać się z organizacją przejazdu podczas prac nad budową kanalizacji wzdłuż Szosy Jadowskiej w miejscowości Duczki.
Aż dziw, że do tej pory nie doszło tam do najtragiczniejszych w skutkach wypadków (bo drobnych stłuczek było już kilka). Kierowcom zaczynają poszczać nerwy, a to nie jest dobry prognostyk. Prace na tym krótkim odcinku przeciągają się niemiłosiernie, a ruch pozostawioną jedną nitką jest przeprowadzony w sposób skandaliczny. Proszę mi wierzyć, że nie jest to odosobniona decyzja i nie ma sensu czekać, aż zaniedbania skończą się dramatem.
(Czesław, 26.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Czesławie,

Rozumiem, że Pana niezadowolenie powoduje sposób organizacji ruchu na ul.
Szosa Jadowska podczas prac polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Za sposób prowadzenia robót przez wykonawcę odpowiada zleceniodawca. W tym przypadku jest to Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Wołominie z siedzibą przy ul. Granicznej 1, tel. (22)7762121.

Jednakże upoważnionym do kontroli i zmiany oznakowania jest również zarządca drogi tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą przy ul. Kobyłkowskiej 1, tel. (22)7762333. Wszelkie swoje uwagi i zastrzeżenia proszę kierować do tych organizacji jako wykonawców modernizacji.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

chciałbym zainteresować Pana sposobem przebudowy ul. Mareckiej w Zielonce na odcinku od ul.Piłusudskiego do Marek. O fakcie podniesienia poziomu jezdni a zarazem chodników w niektórych miejscach nawet o prawie 50 cm nikt z mieszkańców nie wiedział. Ekipy budowlane wykonują dodatkowa "falę" dla zapewnienia spadku wody do studzienek dzieki czemu bedzie nam chyba bliżej do ulic w San Fracisco. czemu nie wykonuje się koniecznego spadku kanaliku w pobliżu samego chodnika. Mieszkancy będą musieli zapewne skakac do swoich posesji. Główny projektant jeżeli pojawi się na ulicy nie chce podejmować żadnych rozmów tylko zdawkowo odpowiada że inwestycja jest zgodnie z przepisami unijnymi, według mnie raczej najbardziej wygodna dla projektanta który zapewne nie był na tej ulicy przed wykonaniem projektu (studzienki zaprojektowane we wjazdach do posesji, kolidujace ze studzienkami telekomunikacyjnymi, a projekt wykonał na podstawie dostępnych map.
Panie Sterosto, czy jedna z trzech tras łaczacych połowe powiatu wołominskiego z Warszawa ma byc tylko ułatwieniem dla kierowców nie mieszających na ul. Mareckiej? Posesje były zagospodarowane przez mieszkanców juz kilkadziesiąt lat temu, wykonano bramy, furtki, wjazdy w odniesieniu do poziomu jezdni, a teraz jezdnię sie podwyższa. W jakim celu? Dla zapewnienia wyższości kierowców jadących nad mieszkańcami?
Jeżeli ulica jest przebudowywana zgodnie z przepisami unijnymi to z jakimi przepisami została przebudowana ul. Fabryczna w Markach? Czyzby była do kolejnej przebudowy? Tam nie podniesiono poziomu jezdni ani chodników. Zapraszam Pana do zwiedzenia placu budowy, raczej terenu kpiny z mieszkanców, i m.innymi do porównania różnic w wysokości wykonanych już chodników w miejscu łączenia się ich z tymi na odcinku ul. Fabrycznej w Markach. Czy nakładanie czwartej warstwy asfaltu w ciągu 15 lat jest jedynym sposobem na modernizacje ulicy, chyba że chodzi o oszczędności a zarazem okazanie arogancji wobec mieszkańców.
(Dariusz, 25.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Znana jest mi sytuacja jaka zaistniała na ul. Mareckiej w Zielonce. Modernizacja istotnie w chwili obecnej może powodować pewne kontrowersje. Zarówno służby starostwa jak i nadzór z ramienia inwestora oraz wykonawca na bieżąco monitorują aktualne wysokości budowanej drogi. Wizytowanie budowy przez projektanta również świadczy o nieustającym zainteresowaniu państwa problemami. Mogę zapewnić Pana, że budowa nie zostanie ukończona do momentu, aż wszyscy mieszkańcy nie będą mieli zapewnionego bezpiecznego zjazdu z drogi powiatowej na swoje posesje. Ze względów konstrukcyjnych ul. Marecka po przebudowie nie będzie wyglądała tak jak dotychczas, ale to właśnie konieczność poprawienia jaj parametrów zmusiła nas do jej modernizacji. Mam nadzieję, że po zakończeniu przebudowy zmieni się Pana postrzeganie zasadności i sposobu przebudowy.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie,

bardzo proszę nam napisać do kogo mamy się zwrócić o pomoc jeżeli właściciel w swoim budynku urządza całonocne bankiety i wesela, co jest dla nas, sąsiadów, z uwagi na głośną muzykę, krzyki i ogólny hałas, bardzo uciążliwe.

Z poważaniem,
(Teresa, 22.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Korzystając z okazji pragnę przedstawić szerzej poruszone przez Panią zagadnienie, z uwagi na to, iż tego typu działalność staje się coraz częściej przedmiotem skarg na jej uciążliwość, kierowanych m.in. do Starostwa Powiatowego w Wołominie. Sprawom tym zostało poświęcone także posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wołomińskiego, w dniu 26.10.br. W posiedzeniu brały udział zainteresowane organy, w tym PINB, Policja, Straż Pożarna, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, Sanepid.

Każdego typu działalność gospodarcza, a do takiej zalicza się usługowe organizowanie przyjęć, powinna być zarejestrowana w odpowiednim organie (np. w gminie lub, jeśli podmiotem ją prowadzącym jest spółka – w Krajowym Rejestrze Sądowym). Brak szyldu na terenie obiektu może świadczyć o tym, że działalność nie jest zarejestrowana i w pierwszej kolejności należy zainteresować tym Urząd Skarbowy. Ponadto, jeżeli uciążliwość nie jest związana z działalnością gospodarczą, kwestie dotyczące nałożenia na osobę fizyczną ewentualnych ograniczeń, znajdują się w gestii właściwego wójta/burmistrza.

Jeżeli działalność jest zarejestrowana, warunki i sposób jej prowadzenia powinien spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, w tym:

1.w zakresie zgodności sposobu użytkowania pomieszczeń z celem, na który zostały wybudowane lub przeznaczone – na podstawie odpowiedniej decyzji z zakresu prawa budowlanego – organem właściwym do sprawdzenia tego warunku jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin;
Należy przy tym zauważyć, iż obiekt przeznaczony na cele prowadzenia działalności usługowej nie powinien się znajdować na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej bez dopuszczenia usług.
Każdy obiekt zwiany z działalnością gospodarczą, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, powinien mieć także zapewnioną odpowiednią ilość miejsc parkingowych.

2.w zakresie ochrony środowiska – emisja hałasu do środowiska nie powinna przekraczać poziomu dopuszczalnego dla danego terenu;
W celu wydania przez Starostę stosownej decyzji nakładającej obowiązek ograniczenia emisji hałasu niezbędne jest stwierdzenie wielkości tego przekroczenia, na podstawie odpowiednich pomiarów. W tej sprawie należy zwrócić się do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie lub bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Del. W Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25a, kod poczt. 05-300.

Obiekty, w których jest prowadzona tego typu działalność podlegają także kontroli Państwowej Straży Pożarnej (spełnianie warunków bezpieczeństwa pożarowego) i Państwowego Inspektora Sanitarnego (wpływ uciążliwości na zdrowie ludzi).

Niezależnie od posiadania odpowiednich zezwoleń, zakłócanie ciszy nocnej należy każdorazowo zgłaszać na Policję lub do Straży Miejskiej (jeśli taka istnieje w danej gminie).

Przedstawiciele ww. instytucji zostali zapoznani z problemem i będą przez nich podejmowane odpowiednie działania w każdym przypadku zgłaszanej uciążliwości. Niestety nie ma jednego organu, który mógłby się zająć wszystkimi zagadnieniami, w związku z tym ewentualne zgłoszenie uciążliwości powinno być skierowane wg rozeznania osoby zainteresowanej, a w wyniku czynności wyjaśniających, podjętych przez dany organ, sprawa może być skierowana wg wyżej opisanej właściwości.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dlaczego przy ul. Armii Krajowej 30 w Wołominie, obecnie modernizowanej, jest likwidowany parking służący od 30-tu już lat miszkańcom osiedla? Dlaczego opracowany projekt drogowy nie uwzględnia życiowo uzasadnionych potrzeb mieszkańców? Prosimy o informację jak i kiedy planujecie rozwiązać ten problem? Z uwagi na postęp prowadzonych prac w/w problem prosimy potraktować jako bardzo ważny i wymagający natychmiastowego rozwiązania.
(Ewa i Wojciech Wicher, 22.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że osobiście zająłem się sprawą parkingu przy ul. Armii Krajowej. Po sprawdzeniu wszystkich zagadnień prawnych, projektowych oraz społecznych uznaliśmy, że ze względu na liczne instytucje użyteczności publicznej przedmiotowe parkingi będą wykonane w nieznacznie skorygowanej formie dopasowanej do obowiązujących przepisów. Mam nadzieję, że zastosowane rozwiązanie będzie Państwa satysfakcjonowało. Niemniej pragnę przypomnieć, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek we własnym zakresie zapewnić sobie miejsca postojowe w ilości niezbędnej do parkowania użytkowanych pojazdów. W związku z tym, gdyby zaplanowany przez nas parking nie sprostał Państwu oczekiwaniom być może należałoby przemyśleć zmianę sposobu zagospodarowania terenu należącego do Spółdzielni.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam,

Chciałabym zapytać, jak długo jeszcze będą wydawne publiczne pieniądze na ciągłe wyrównywanie ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach, cała ta praca jest bezsensowna ( za już wydane pieniądze można byłoby spokojnie ją wyasfaltować, a może i ułożyć kostkę), gdyż już po kilku dniach ulica jest ponownie rozjeżdżona przez samochody ciężarowe, a nawet linie autobusowe, które robią sobie skrót. Droga ta jest bardzo szeroka, gdyż przebiega przez puste działki, samochody jeżdżą z dużą prędkością ( czy nie można zrobić progów zwalniających jak na ul. Majdańskiej która również nie ma asfaltu). Na ul.Kasztanowej poza tabliczkami z nazwą ulicy nie widać żadnego zainteresowania władz, dzika droga, brak znaków, ograniczeń prędkości, a od czasu skrócenia świateł na skrzyżowaniu ul.Niepodległości/Szosa Jadowska stała się częstym skrótem dla wszelkich pojazdów o różnym tonażu, a jest to droga osiedlowa. Proszę o ustosunkowanie się do tego tematu.
(Grażyna, 15.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zarządcą ul. Kasztanowej jako drogi miejskiej jest Gmina Wołomin. Nie mam żadnego wpływu na sposób gospodarowania zasobami drogowymi przez ten urząd. Niemniej przekażę pani wniosek Burmistrzowi Wołomina z prośbą , aby zwrócił uwagę na poruszoną przez Panią sprawę.

Dalszych działań należy spodziewać się ze strony gminy.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Kiedy jest w planach zakończenie budowy drogi w miejscowości Czarna? Droga ta ma połączyć się z s8. pozdrawiam serdecznie
(Marek, 10.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Budowa drogi pomiędzy miejscowością Czarna, a węzłem Wołomin na trasie S8 jest planowana w latach 2011-2012. Aby budowa tej drogi zakończyła się osiągnięciem zamierzonego celu termin realizacji musi zbiec się z zakończeniem robót przy budowie trasy S8.

W związku z tym plany zakładają jak najszybszą realizacje zadania, pamiętając o tym, że jego ostateczne zakończenie jest uzależnione od daty zakończenia budowy drogi krajowej. Jestem w posiadaniu pisemnego porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem, a GDDKiA w tym względzie, jednak na dzień dzisiejszy nie można mieć pewności, że termin realizacji robót przy budowie drogi ekspresowej nie ulegnie przesunięciu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czytałem gdzieś w internecie, że droga nr 634 będzie drogą o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu w każdą stronę... moje pytanie- kiedy jest w planach realizacja tego typu przedsięwzięcia na terenie Kobyłki czy też naszego powiatu?
(Marek, 10.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Istotnie koncepcja przebiegu drogi 634 przewiduje, że układ dwa razy po dwie jezdnie będzie poprowadzony od ronda pomiędzy Ząbkami i Zielonką, aż do ul.Legionów w Wołominie. Jak dotąd Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest odpowiedzialny za planowaną modernizacje jest na etapie pozyskiwania stosownych decyzji administracyjnych i poszczególnych uzgodnień wstępnych przed opracowaniem dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Niestety nie sposób na tym etapie przygotowania inwestycji ocenić nawet w przybliżeniu kiedy zostanie wykonana modernizacja tej drogi. Ze swojej strony wspieram zarówno pomysł jak i wszelkie działania zmierzające do zrealizowani tego przedsięwzięcia. Niemniej nie mam wpływu na tempo realizacji tej inwestycji. Mogę jedynie lobbować w tej sprawie co oczywiście czynię.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921999 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.