Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Kiedy zostanie wyremontowana Al. Armii Krajowej w Wołominie? Starostwo obiecuje ten remont od lat i nic się nie dzieje. Przez to jezdnia jest krzywa, chodniki podobnie. W deszczowe dni samochody ochlapują pieszych.
Proszę o odpowiedź.
(Grzegorz, 20.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pragnę Pana poinformować, że aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji etapu ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Sasina do ul. Piłsudskiego. O ile procedury przygotowawcze odbędą się bez nieprzewidzianych trudności administracyjnych to jeszcze w tym roku zostanie wykonana przebudowa wspomnianego odcinka. Na lata następne przygotowywane są już kolejne etapy do realizacji.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowni Panowie,

W dniu dzisiejszym korzystałem telefonicznie z usług jednej z komórek organizacyjnych Panom podległych mianowicie biura paszportowego. Obsługa dwa razy mnie zaskoczyła.
Ponieważ termin odbioru paszportów mam wyznaczony na 19 marca a zależy mi na wcześniejszym odbiorze więc sprawdziłem na stronie internetowej MSWiA jaki jest status złożonych wniosków i informacja była "paszport gotowy do odbioru". Ponieważ odbiór wymaga obecności rodziców i dziecka więc organizacyjnie i zawodowo wymaga taka wizyta przygotowania i chciałem mieć pewność że paszporty już gotowe są w Wołominie. Połączyłem się telefonicznie (telefon na stronach internetowych więc do dyspozycji i pomocy petentom) z personelem biura (nazwisko do wiadomości starosty) i na moje pytanie czy mogę się dowiedzieć, czy paszporty już są usłyszałem odpowiedź " teraz mam dużo pracy i nie sprawdzę" " jeśli taka informacja jest na stronie internetowej to pewnie są" - po takim komentarzu zapytałem o nazwisko i zakończyłem rozmowę. Praca tej Pani to służba publiczna, jej wynagrodzenie to część składowa podatków petentów, obsługa klientów to delikatnie mówiąc impertynencja, zachowanie z minionej epoki, która mam nadzieję nie wróci.
Czasy przymusu pracy to przeszłość, jeśli ktoś nie umie sobie poradzić w kontaktach z klientami to powinien być skierowany na na szkolenie (wybór na rynku szkoleń jest bardzo duży) w ostateczności można go oddelegować do pracy gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z petentami np do archiwum. Takie zachowanie urzędnika państwowego świadczy też o wizerunku całego Starostwa a na tym powinno Panom szczególnie zależeć.
Ponieważ bardzo mi zależało na informacji o paszportach więc w godzinach popołudniowych zadzwoniłem ponownie, tym razem odebrała (nazwisko do wiadomości starosty)- miła i uczynna osoba, sprawdziła czy są paszporty, potwierdziła że można przyjechać i z uśmiechem się się pożegnała (w tle słyszałem że pomagała również innemu petentowi w wypełnianiu wniosku)- klasyka obsługi klienta.
Konkludując - jest duże ryzyko że współpraca tych 2 osób skończy się przejęciem nawyków wzajemnie od siebie i oby liderem tego teamu pozostała (nazwisko do wiadomości starosty). Osobiście oczekuję wyjaśnienia zachowania (nazwisko do wiadomości starosty), które jest nie do przyjęcia.
Jeśli nie ma bezpośredniej zależność służbowej pomiędzy Panami a biurem paszportowym w Wołominie to proszę o informację do kogo mam skierować swoje uwagi.
Życzę sukcesów.
Marcin Marcinkiewicz
(Marcin, 20.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,

Zapewniam że do pracowników starostwa należy udzielanie uprzejmych, profesjonalnych i rzetelnych odpowiedzi na zadawane przez interesantów pytania. Niezależnie czy informacje są udzielane w drodze rozmów telefonicznych, konsultacji osobistych lub za pośrednictwem Internetu, nie ma przy tym znaczenia liczba zadawanych pytań czy też liczba wykonywanych telefonów. Dołożę wszelkich starań aby zaistniała sytuacja nie miała więcej miejsca. Zapewniam, że zależy mi na tym, by nasi interesanci byli obsługiwani w jak najlepszy sposób.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam pytanie, jakie powiatowe inwestycje zostały zaplanowane w 2009r. w
Gminie Radzymin?
(Kamil, 18.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dla Gminy Radzymin Rada powiatu przeznaczyła do realizacji w 2009r.
następujące zadania:
1. Projekt odwodnienia i modernizacji ulicy Norwida
2. Projekt drogi łączącej miejscowość Czarna z drogą krajową nr 8 przez węzeł na projektowanej trasie S8 3. Naprawa nawierzchni ul. Norwida
4. Bieżące naprawy i konserwacje dróg powiatowych
5. Remont nawierzchni w miejscowości Zawady
6. Projekt budowy drogi Zwierzyniec – Emilianów

Zaplanowane następujące inwestycje:
Roboty wykończeniowe klatki schodowej ewakuacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie;
I etap termomodernizacji budynków Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie;
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni dydaktycznej do nauki zawodu w klasie o profilu gastronomicznym;
Remont zabytkowych schodów w LO w Radzyminie;
Remont dachów na budynkach DPS w Radzyminie.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam działkę na terenie Gminy Jadów.To najbardziej beznadziejna gmina w powiecie. Za dwa miesiace będę miała azbest do usunięcia z dachu. Czy mogłabym uzyskać informację o firmach które działają w powiecie i wywożą takie rzeczy. Ponieważ nie będzie to duża ilość chciałabym się 'podczepić',ze względu na koszty. W mojej okolicy wszyscy wywożą azbest do lasu. Gmina nie jest zainteresowana pomocą, udaje że nie ma problemu.
W ubiegłym roku już wysłałam takie zapytanie, ale pozostało ono retoryczne. Mam nadzieję , że tym razem będę miała więcej szczęścia.
dziękuję i pozdrawiam
(Bożena Czerwińska, 18.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

1. Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska – Dz.U. z 2008, Nr 25, poz. 150, osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają obowiązek przedłożyć informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbestu) właściwemu wójtowi lub burmistrzowi miasta,

2. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz.U. Nr 71, poz. 649:

a) wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie powiatu wołomińskiego powinien posiadać decyzję Starosty Wołomińskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami zawierającymi azbest (wykaz uprawnionych firm w załączeniu),

b) na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zgłoszenia w/w prac do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej - Wydział Budownictwa Starostwa Wołomińskiego,

c) Wykonawca, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektu, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Pracy,

d) po wykonaniu w/w prac, ich wykonawca ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, oświadczenie przechowywać należy przez okres co najmniej 5 lat,

e) prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów zawierających azbest obowiązany jest posiadać zezwolenie na transport odpadów azbestowych, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów,

f) usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk innych niż niebezpieczne,

3. z gminnych programów usuwania azbestu opracowanych przez gminy powiatu wołomińskiego wynika, że ,odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, finansowane są ze środków gminnych funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz środków zewnętrznych, pozyskanych przez samorządy gminne na realizację tego przedsięwzięcia,

4. w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidziano środki na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest,

5. zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ww. dofinansowanie mogą ubiegać się urzędy gmin,

6. w 2008r. Gmina Jadów otrzymała dofinansowanie na pokrycie kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jadów w 2008 roku,

7. w bieżącym roku kalendarzowym Wójt Gminy Jadów również wystąpił do Zarządu Powiatu Wołomińskiego z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFOŚiGW zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jadów,

8. w związku z powyższym, właściciele obiektów, na których występują pokrycia eternitowe lub inne wyroby zawierające azbest, powinni zgłaszać do właściwego wójta/burmistrza, zamiar dokonania wymiany tych wyrobów,

9. ww. zgłoszenie powinno mieć formę pisemną i zawierać informacje wymagane przez gminę (w tym: planowany termin prac, powierzchnia dachu, rodzaj pokrycia itp.).

W załączeniu link do firm posiadających decyzje Starosty Wołomińskiego zatwierdzajace program gospdarki odpadami niebezpiecznymi zawierajacymi azbest.

Wykaz firm posiadających decyzje Starosty Wołomińskiego zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.


Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Kolejny raz zwracam się do Pana z zapytaniem w sprawie ul. Głowackiego w Jadowie. Jak Pan sobie przypomina Gmina Jadów razem ze Starostwem dokonała modernizacji ul. Kościuszki w Jadowie, natomiast zjazdy z Kościuszki w
Głowackiego zostały raz zapomniane a ostatnie wykonanie to jedna wielka partyzantka. Wykonanie garbów zwalniających na 0,5 m przed wjazdem na ulicę
główną to całkowita pomyłka nie zgodna z obowiązującymi w Polsce przepisami.
Czy wydawanie pieniędzy publicznych na spaprane, nieudaczne wykonanie prac ma sens. Zadaję sobie pytanie jak takie prace są odbierane, gdzie jest inspektor nadzoru, może jest.... lepiej nie skończę bo za dużo można
napisać. Bardzo proszę jak będzie Pan przejeżdżał o chwilowe zatrzymanie i wtedy Pan zrozumie o czym piszę. Jeżdżąc codziennie ta drogą po prostu trafia
mnie szlak. Zastanawiam się codziennie ile trzeba wypić aby wykonać taką fuszerkę i jakie trzeba mieć układy aby taka praca została odebrana.
Radny Gminy Jadów.
(Paweł Banaszek, 12.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,

Ulica Głowackiego w Jadowie jest drogą gminną a próg, o którym Pan wspomina jest połączeniem nawierzchni ul. Kościuszki i ul. Głowackiego. Jego istnienie jest spowodowane brakiem zagospodarowania ul. Głowackiego. Na ulicy tej brak jest odwodnienia, a po opadach deszczu rozlewisko wody sięgało ulicy Kościuszki, przed wykonaniem rozjazdu w ulicy Głowackiego piesi idący chodnikiem przy ulicy Kościuszki wpadali w jezioro wody na ulicy Głowackiego. Po wykonaniu rozjazdu piesi mogą nareszcie korzystać z chodnika nie wychodząc wprost pod pojazdy poruszające się po ul. Kościuszki. Wójt Gminy Jadów przygotowuje właśnie dokumentację techniczną mającą na celu poprawienie zaistniałego stanu rzeczy.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam , mam pytanie czy w Wołominie mieszkańcy ulic Zagłoby i Skrzetuskiego to Bydło????? Dlaczego pytam ? Jesteśmy mieszkańcami płacimy podatki a dojazd do posesji to jest tragedia. Walczymy z Wami juz kilka lat a w tej chwili po ułożeniu rur do wody jest tragedia. W ciągu roku już 2 razy naprawiałem zawieszenie w swoim samochodzie nie wspomnę już aby dojść do ulicy Lipiny B to już jest tragedia. Czy My mieszkańcy mamy ze swoich środków położyć płyty betonowe lub asfalt? Nie wydaje mi się. Wodę mamy tragiczną przez pobliskie wysypisko śmieci. Mam analizę wody i jest Mangan , Żelazo , itd. Dowiaduję się że mamy zapłacić 3000,00 pln za podłączenie do wodociągu. Nie darujemy tego i ta sprawa trafi do TV i Gazet. Dosyć traktowania nas jak Bydło.
Proszę o konkretną odpowiedz.
(Robert, 12.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Bardzo proszę o skierowanie tego pytania do urzędu miasta w Wołominie ponieważ są to drogi gminne.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Proszę o zainteresowanie podległych sobie właściwych struktur problematyką dewastacji placów zabaw w naszym powiecie. Wiadomym jest, że np. w Wołominie mamy wspaniałe, nowoczesne place zabaw (koszt budowy jak myślę kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy), jednakże większość została już zdewastowana. Czy nie byłoby właściwym zabezpieczanie takich inwestycji monitoringiem, którego infrastruktura w Wołominie przecież istnieje? Ponadto warto zainteresować się rozliczeniem inwestycji monitoringu miejskiego w Wołominie. Jakie są efekty? Czy w obecnej formie spełnia on swoje zadanie? Czy istnieje profesjonalne, efektywnie działające centrum oglądowe, na wzór Warszawy?
(Tomasz, 12.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu,

Proszę o skierowanie tego pytania do urzędu miasta w Wołominie.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Chciałabym się odnieść do pytania Pani Joanny z dnia 27.10.2008 r. i odpowiedzi na to pytanie Pana Wicestarosty.
W odpowiedzi porusza Pan tylko sprawę wartości jednego punktu, natomiast nie porusza Pan wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
Powołując się na informacje z Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych gmin (są to gminy wchodzące w skład powiatu wołomińskiego) pozwolę sobie podać aktualnie obowiązujące wynagrodzenia w placówkach oświatowych np. Gmina Kobyłka najniższe wynagr. 800 zł wartość punktu 6 zł Gmina Zielonka najniższe wynagr.1.100zł wartość punktu 8zł Gmina Tłuszcz najniższe wynagr. 700 zł wartość punktu 6 zł Gmina Wołomin najniższe wynagr. 650 zł wartość punktu 6 zł Gmina Klembów najniższe wynagr. 700 zł wartość punktu 6 zł Gmina Strachówka najniższe wynagr.830zł wartość punktu 5zł Średnio w 12 gminach wchodzących w skład powiatu wołomińskiego najniższe wynagrodzenie zasadnicze to 810 zł a wartość 1 pkt. to 5,84. Dla porównania w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński najniższe wynagrodzenie zasadnicze wynosi 600 zł a wartość jednego punktu 5 zł.
Jak widać nie jest prawdą, że stawki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w szkołach prowadzonych przez gminy są porównywalne do stawek pracowników
niepedagogicznych w szkołach prowadzonych przez powiat.
Pytanie brzmi:
1. Kiedy Powiat zamierza coś zrobić w tej sprawie, żeby pracownik powiatu nie czuł się gorszy od pracownika gminy?
2. Dlaczego pracownicy zatrudnieni w jednostkach oświatowych mają najniższe wynagrodzenie spośród wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu wołomińskiego.
(Jolanta, 12.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Na wstępie pragnę zauważyć, że udzielona przeze mnie odpowiedź na pytanie Pani Joanny odnosiła się ściśle do treści zadanego pytania, które dotyczyło wyłącznie wartości jednego punktu przy ustaleniu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek powiatowych.
Odpowiadając na Pani pytanie trzeba przyznać, ze wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla w/w pracowników w powiatowych placówkach oświatowych nie jest wysoki. Wpływ na taką sytuację ma zapewne nie regulowanie tej kwestii w przeszłości. Ostatnia zmiana miała miejsce 27 marca 2007 roku a poprzednia 13 listopada 2001 roku. Nie ma niestety możliwości, żeby w krótkim czasie wyrównać powstałą różnicę w wysokości wynagrodzeń. Jest to związane z koniecznością znalezienia środków w budżecie Powiatu w zakresie przeznaczonym na oświatę i wychowanie. Zarząd Powiatu ma na uwadze sprawę wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych i zamierza w najbliższym czasie zająć stanowisko w tej kwestii oraz podjąć decyzję o skierowaniu stosownej uchwały pod obrady Rady Powiatu Wołomińskiego.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
mam wielką prośbę aby skierowal pan odpowiednie slużby drogowe do
miejscowosci Stare Załubice ( Wolica )
w celu naprawy dziur w asfalcie na samym zakręcie w kierunku Warszawy,
poniewaz sam juz mam uszkodzone zawieszenie w samochodzie.
(Paweł, 09.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,

Sprawą łatania dziur już zajmuje się Wydział Dróg Powiatowych.
Wszystkie wyboje w jezdniach moi pracownicy starają się łatać na bieżąco.
Niemniej ze względów technicznych czasami przytrafia się zwłoka w tych działaniach.
Mam zapewnienie z WDP, że dziury, o których Pan wspomina zostaną załatane najszybciej jak to będzie możliwe.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
czy nasz Powiat (a może Panowie wiedzą czy gmina) uzyskał fundusze z
Rządowego programu budowy i naprawy dróg - dotyczy to tzw "schetynówek".
Czy były starania, jeżeli tak to które drogi będą łatane?
Pozdrawiam
(Darek, 09.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Każda z Gmin starała się indywidualnie o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
W naszym powiecie wnioski składały Gminy: Wołomin, Ząbki, Jadów, Klembów, Tłuszcz, Zielonka, Radzymin i nie otrzymały środków finansowych.
Starostwo również występowało o przyznanie środków z przedmiotowego programu na dwa zadania. Niestety nie zakwalifikowaliśmy się. To nie znaczny oczywiście, że nie będziemy się starać w latach następnych, a wręcz przeciwnie, będziemy ubiegać się za każdym razem, gdy będzie taka możliwość.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomińki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921953 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.