Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Dlaczego na stronie Urzędu Gminy Wołomin oświadczenia majątkowe Burmistrza i jego podwładnych są niekompletne tzn. są tylko pierwsze strony oświadczeń?
czy ktoś może sprawdzić dlaczego boją się ujawnienia reszty , chyba jest to ewidentne złamanie przepisów ustawy. Pytanie kieruję do Pana ponieważ na stronie urzędu gminy muszę podać wszystkie swoje dane łącznie z adresem , apotem mogę mieć problemy z załatwieniem jakiejkolwiek sprawy , a mam już z tym przykre doświadczenia . Z góry dziękuję
(Artur, 29.01.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Informacja, odnośnie niekompletnych stron oświadczeń majątkowych Burmistrza Jerzego Mikulskiego i pracowników urzędu została przekazana do Urzędu Miasta Wołomin. Powodem tego jest problem techniczny. W przypadku gdyby ta sytuacja nie uległa zmianie proszę o kontakt z Urzędem Tel. (022)763 30 00.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Kto kontroluje i rozlicza Geodetę Powiatowego z wyników jego
prac, ewentualnie gdzie można pozwać urząd np. o opieszałość
o niedotrzymywanie terminów, o niedopełnienie obowiązków w szerokim zakresie
działalności Geodezji. Pytam nie tylko w imieniu własnym, osób i spraw
podobnie prowadzonych przez geodetów takich jak moja jest mnóstwo a widać to
dzięki Internetowi. Ewentualnie czy znane jest panu jakieś stowarzyszenie
osób które już mają dosyć takiej sytuacji że w wyniku błędów geodetów przez
nikogo nie kontrolowanych bo jak powiedziała pani Gut ona nie może oceniać
technicznie ani merytorycznie pracy Geodetów. Osób, które szukają bądź
znalazły kompetentną pomoc.
(Bogdan, 26.01.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Geodeta Powiatowy wykonuje swoje zadania w imieniu Starosty, stąd wszelkie skargi na jego pracę powinny być składane bezpośrednio do Starosty. Z Pańskiego postu nie wynika jednoznacznie o jakie błędy geodezyjne chodzi i w jaki sposób zostało naruszone Pańskie dobro.
Jednakże jeśli uważa Pan, że został skrzywdzony przez geodetę to proszę udać się po pomoc do geodety powiatowego bądź bezpośrednio do mnie lub wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Jeśli opisywane przez Pana zdarzenie miało charakter umowy handlowej zapraszam do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, oczywiście zawsze właściwym będzie sąd rejonowy, prokuratura lub najbliższa jednostka policji.
Odnośnie kontroli geodetów to Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (art. 6a oraz 7) wyraźnie wskazuje, że organami nadzoru geodezyjno – kartograficznego są Główny Geodeta Kraju oraz wojewoda wykonujący swe zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego będącego kierownikiem inspekcji geodezyjnej i kartograficznej.
Do zadań Starosty zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz z dnia 16 lipca 2001 r. (§ 9) należy kontrola dokumentacji geodezyjno – kartograficznej przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego. Dokumentacja ta podlega kontroli w zakresie: przestrzegania zasad wykonywania prac, osiągnięcia wymaganych dokładności, zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, zgodności opracowania z ustaleniami, o których mowa w § 5 ust. 5, spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy, kompletności przekazywanych materiałów. Obecnie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mamy zatrudnione dwie osoby na stanowiskach inspektorów kontroli technicznej dokumentacji geodezyjnej.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dlaczego na stronie urzędu gminy Wołomin oświadczenia majątkowe burmistrza i jego podwładnych są niekompletne tzn. są tylko pierwsze strony oświadczeń?
czy ktoś może sprawdzić dlaczego boją się ujawnienia reszty , chyba jest to ewidentne złamanie przepisów ustawy.
(Artur, 19.01.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Proszę skierować to pytanie do Urzędu Miasta w Wołominie.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy ulica Lipińska będzie wyremontowana i pokryta asfaltem na całej długości. Jeżeli tak to jaki jest przewidywany termin realizacji.

Kiedy ulica Lipińska będzie wyremontowana i oddana do użytku, w stanie nadającym do użytkowania. Proszę o podanie planowanego terminu. Pisząc ulica lipińska, mam na myśli całą ulicę lipińską, która jest w fatalnym stanie.
(Roman Wypych, 14.01.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ul. Lipińska w Wołominie jest przewidziana do modernizacji na całej swojej długości.
Dwa pierwsze etapy zostały zrealizowane.

I etap obejmował przebudowę ulicy na odcinku od ronda Jana Pawła II do ul. Prądzyńskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, wymianą nawierzchni chodników, budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Lipińskiej, Przejazd i Piaskowej.

II etap obejmował modernizację ul. Lipińskiej od ul. Prądzyńskiego do ul. Legionów wraz
z wymianą nawierzchni asfaltowej oraz wymianą nawierzchni chodników. Nawierzchnia asfaltowa wymaga jednak sfrezowania i powtórnego nałożenia asfaltu. Prace rozpoczną się gdy aura będzie sprzyjała tego rodzaju modernizacji.

Następny etap modernizacji na odcinku od ul. Legionów do ul. Sikorskiego jest przewidziany do realizacji w 2009r. Kolejne etapy planowane są do realizacji na kolejne lata budżetowe. Ich zakres będzie uzależniony od możliwości finansowych jakimi dysponuje Powiat Wołomiński.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Szanowny Panie Starosto! Na terenie powiatu wołomińskiego znajduje się dużo wyrobisk poeksploatacyjnych. Mam możliwość zakupu działki, na której są tego typu wyrobiska. Chciałbym ją zrekultywować i sprzedać pod zabudowę, zgodnie z miejscowym planem (gm. Radzymin). Od geologa otrzymałem informację, że w sprawach rekultywacji wszelkie decyzje wydaje Starosta.

Chciałbym zapytać, czy Starosta, jako organ własciwy ws. wydawania decyzji ws. rekultywacji, nie czyni przeszkód w otrzymaniu tego typu decyzji, jeśli spełnione są wszystkie wymagania prawne. Właściwie odpowiedź na moje pytanie wydaje się oczywista, ale pytam, bo dostałem bardzo liczne sygnały od miejscowych "ceglarzy", że zdarzały się sytuacje, że odmawiał Pan wydawania takich decyzji, mimo braku podstaw prawnych. Absolutnie nie czynię Panu zarzutu, bo nawet nie wiem, czy tak było, ale ponieważ zamierzam zainwestować duże pieniądze w to przedsięwzięcie, muszę brać pod uwagę tego typu sygnały i mieć jasność sytuacji.
Rozmawiałem jakiś czas temu z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie, ale otrzymałem kolejną niepokojącą informację, że nie jest mi w stanie zagwarantować, że otrzymam wymagane decyzje, nawet jeżeli spełnie wszystkie warunki wymagane prawem, bo "różnie może być i że zależy wszystko od jego przełożonych". Pan był bardzo miły i znał się na tych sprawach rekultywacji, ale ten przytoczony tekst, który wypowiedział, jest co najmniej dziwny i sprzeczny z Konstytucją RP, bo zgodnie z nią organy państwowe działają na podstawie i w granicach prawa.
Jeśli wydanie takich decyzji jest jednak możliwe, to proszę o informacje, jakie dokumenty złożyć i ile czasu czeka się na takie decyzje.
Przepraszam za dociekliwość, ale chciałbym na tym przedsięwzięciu osiągnąć zysk a nie straty.
Pozdrawiam serdecznie!
(Tadeusz, 29.12.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tadeuszu,

Decyzje w sprawie rekultywacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.), wydaje starosta.

Pod pojęciem rekultywacji w myśl art. 4 pkt 18 ww. ustawy rozumie się:

"nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg".

Do obowiązków prowadzenia rekultywacji odnosi się szereg przepisów, w tym m.in.:

1. ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.),

3. ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Najwięcej wątpliwości budzą wnioski dotyczące zasypania starych wyrobisk, w których znajduje się woda.

Mamy tu wówczas do czynienia także z przepisami:

1. ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 ze zm.),

2. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,
poz. 2019 ze zm.).

Nie ulega wątpliwości, że przy rozpatrywaniu wniosku brane są pod uwagę wszystkie przepisy dotyczące danego zagadnienia, włącznie z przepisami prawa miejscowego (ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), jak również warunki uzgodnień właściwych organów.

Dlatego też ocena spełnienia wszystkich wymagań prawnych, dokonywana przez Wnioskodawcę, a nawet urzędnika rozpatrującego daną sprawę i jego przełożonego, może być rozbieżna.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż wnioski dotyczące określenia warunków rekultywacji, tak jak w każdym innym przypadku, są rozpatrywane indywidualnie.

Zadaniem organu prowadzącego postępowanie jest zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Dopiero na podstawie całokształtu materiału dowodowego organ administracji publicznej ocenia, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 77 i 80 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

W związku z powyższym, odnośnie kwestii nabycia gruntu mogę jedynie zasugerować ustalenie, czy dotychczasowy właściciel posiada jakiekolwiek decyzje regulujące kwestie ich rekultywacji, gdyż w wyniku zmiany właściciela następuje także zmiana osoby zobowiązanej do przeprowadzenia rekultywacji, wymagająca usankcjonowania decyzją starosty.

Procedura uzyskiwania decyzji sprawie rekultywacji została szczegółowo przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołominie:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=19.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Kiedy będzie zrobiona nakładka asfaltowa na drodze powiatowej w miejscowości Zaścienie gm. Dąbrówka?
(Mieszkaniec, 15.12.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Mieszkańcu,

Nakładka w miejscowości Zaścienie została przewidziana do wykonania w roku 2009.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytam czy Jest już zmodernizowany odcinek E 631+E634 i zakończony w 2007r zgodnie z obietnią wyborczą bo jedynie w miarę jeszcze można płynie jechać jeden dzień w tygodni świętą niedzielę, i dla burmistrza panującego III kadencję J. Mikulskiego i starosty M. Urmanowskiego z widoku panującej posady wystarczy, że nie muszą dojeżdzać, nic nie robić i nie mieć zmartwień to jest najważniejsze, jako nadętych przedstawicieli Wołomina łaskawców zbawców najlepiej panujących i służących Szafrankowi staremu doliniarz...... owi jakto nie można nic zacząć przygotować terenu pod np nową trasę czy modernizację istniejących.
(wyborca Jacek, 11.12.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,

Odcinek ten nie został jeszcze zmodernizowany, a decyzję w tej sprawie podejmuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą tych dróg.

Jeżeli śledzi Pan tę sprawę to zapewne Pan wie, że zarówno ja, jak i burmistrzowie gmin apelowaliśmy wielokrotnie o jak najszybsze rozwiązanie problemu komunikacji. Dzięki tym działaniom zostało przeprojektowane rondo i utworzony został dodatkowy pas ruchu dla skręcających w prawo i jadących prosto.

Aby przyspieszyć decyzję MZDW o modernizacji drogi 634 zadeklarowałem, że Starostwo Powiatowe w Wołominie jest gotowe przejąć funkcje inwestora zastępczego i samemu przeprowadzić budowę tej drogi. Jednak bez ich zgody nie można podjąć jakichkolwiek działań.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie,

Proszę o informację odnośnie możliwości zbudowania domu w odległości bliższej niż 3 m od granicy. Posiadam działkę budowlaną o szerokości 20,7 m, niestety wybrany przeze mnie projekt domu przeznaczony jest na działkę o szerokości 21 m. Na działkach sąsiadujących w obecnej chwili nie ma żadnych zabudowań.
Ściana, którą chcielibyśmy postawić w odległości 2,7 m od granicy działki nie ma otworów okiennych.
Proszę o informację czy istnieją procedury umożliwiające budowę domu w odległości bliższej niż 3 m od granicy i jak wygląda ich przebieg???
(Kamila, 23.11.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zasady usytuowania budynków na działce budowlanej regulują przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn zm.).
Jednak zgodnie z art. 9.1 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych zawartych między innymi w/w rozporządzeniu.
W tej sytuacji proszę się osobiście zgłosić do Wydziału Budownictwa, ul. Prądzyńskiego 3 tel. (22) 787-43-01, 03, 04 wew. 106, 107, 110, 114, w celu uzyskania wszelkich szczegółów dotyczących złożenia odpowiedniej dokumentacji. Po ich rozpatrzeniu zostanie podjęta decyzja o ewentualnych odstąpieniu od przepisów zawartych we wspomnianym rozporządzeniu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Panie Starosto,
proszę o zamieszczenie wniosku na wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów. Wielokrotnie próbowałam się dowiedzieć czy jest on dostępny po za wydziałem wydającym ww. dokumenty i jedyną informacje jaką uzyskałam to że jest niezbędny i nie zostanie mi wydany dokument jeśli nie wypełnię formularza narzucanego przez wydział geodezji. Wiec skoro wydział wymaga wypełnienia swojego wniosku to mógłby jeszcze ułatwić dostęp do niego tzn. wprowadzić wniosek do pobrania na stronie www i przy okazji wypełnić wzór bo wniosek jaki ostatnio narzuciliście jest moim zdaniem zbędnie skomplikowany.
Pozdrawiam
(Magdalena, 12.11.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Udostępnianie danych w formie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego odbywa się na podstawie Ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (art. 24) oraz Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (art. 29). Oba przytoczone powyżej przepisy prawa nie definiują wzoru wniosku jaki powinno się składać celem udostępnienia omawianych danych. Każdy wniosek zawierający dane podmiotowe zamawiającego, informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorach danych żądanych informacji oraz wskazujący zakres zamawianych informacji i ich przeznaczenie zostanie przyjęty i na jego podstawie zostaną wydane zamawiane dane. Druk wniosku, który jest używany w Wydziale Ewidencji Gruntów Starostwa, nie jest obligatoryjnym drukiem do zamawiania danych z operatu ewidencyjnego, a jedynie ułatwieniem dla zamawiających
i pracowników. Wydział ewidencji gruntów opracował i wprowadził zunifikowany wzór takiego wniosku, który służy do zamawiania różnych materiałów (nie tylko wypisów i wyrysów) przez osoby fizyczne, firmy, geodetów uprawnionych czy też rzeczoznawców majątkowych. Pracownicy wydziału zawsze też pomogą w wypełnieniu wniosku podczas składania zamówienia.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie,
chciałabym uzyskać informację w sprawie dofinansowania do zakupu ekologicznych źródeł energii przez właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkaniowych (np. kolektorów słonecznych), czy istnieje taka możliwość, a jeśli nie, to kiedy mieszkańcy będą mogli liczyć na tego rodzaju dofinansowanie.

Dziękuję za odpowiedź.
(Anna, 09.11.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani pytanie w sprawie dofinansowania do zakupu ekologicznych źródeł energii przez właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkaniowych (np. kolektorów słonecznych), pragnę poinformować, iż dofinansowanie może być udzielone np. w formie preferencyjnego kredytu ze środków Banku Ochrony Środowiska.
Poniżej zamieszczam telefony kontaktowe do III Oddziału BOŚ, Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, gdzie będzie mogła Pani uzyskać szczegółowe informacje: 22 850 87 18, infolinia Banku: 0801 355 455 lub +48 22 543 34 34.
Jednocześnie wyjaśniam, iż obowiązujące przepisy nie przewidują dofinansowania osób fizycznych podmiotów lub prowadzących działalność gospodarczą, ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922038 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.