Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Ponownie zwracam się z pytaniem „Ile wynosi rewaloryzacja świadczeń płacowych dla sfery budżetowej na 2007 rok ?? Do kiedy musi być wypłacona ??” Kolejny raz zwracam się z pytaniem.Myślę iż tym razem uzyskam odpowiedź.
(Pracownik budżetowy, 08.05.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie/Pani,

Podwyższenie wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej może nastąpić w przypadku zwiększenia średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń powyżej 100,0% - ogłoszonego w ustawie budżetowej. Waloryzacja wynagrodzeń następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

W oparciu o art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy budżetowej n rok 2007 z dn. 25.01.2007r. (Dz.U. 2007 Nr 15 poz. 90) informuję, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2007r. wynosi 100,0%, co wskazuje na brak podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej w bieżącym roku.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Mam jedno małe pytanie natury czysto technicznej, dlaczego pracownicy urzedu pracy UPW nie odpowiadaja na maile? może im się nie chcę, bo kawa wystygnie? a moze poprostu nie umieją bo dostali się do pracy w formie rekrutacji "pociotków", bardzo prosze o odpowiedz i wyjaśnienie tej sprawy w trybie pilnym dlatego,że to Ci ludzie są dla nas dzieki nam a nie my dla nich pozdrawiam serdecznie
(Bożena, 04.05.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Uzyskałem zapewnienie, że Powiatowy Urząd Pracy odpowiada na wszystkie zapytania kierowane do Urzędu, w tym również te przesłane drogą elektroniczną. Nie napisała Pani czego dotyczył mail skierowany do PUP, ani na jaki adres został wysłany, trudno więc odnieść się do tej konkretnej sprawy. Proszę o ponowne przesłanie zapytania na adres: wawo@praca.gov.pl .

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Termin składania oświadczeń majątkowych miną dnia 30 kwietnia br., starostwo brało udział w akcji "przejrzysta Polska", a na stronie powiatu ciągle ubogo w oświadczenia, a przecież napisał P. Starosta niedawno do nas mieszkańców takie oto zdanie:
Szanowny Panie Dariuszu,
Art. 25c pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) mówi, że: „członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. (…) Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę”.
Pozwolę sobie podkreślić na koniec zwrot: kierownik jednostki organizacyjnej powiat, nie wszyscy moim zdaniem w latach poprzednich oświadczenia takie składali, lub dziwnym trafem na stronie powiatu nie można było ich odnaleźć, choć chciałbym się tu mylić.
(Dariusz, 03.05.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Zgodnie z art. 25c Ustawy o samorządzie powiatowym oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach: 1) radny - przewodniczącemu rady powiatu, 2) starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie, 3) wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty – staroście”.
Proszę wziąć pod uwagę fakt, że po upłynięciu terminu składania oświadczeń, osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe dokonują analizy danych zawartych w oświadczeniu. Jeśli są jakieś braki lub nieścisłości, wzywają zainteresowanych do naniesienia poprawek. Wojewoda i przewodniczący rady powiatu przekazują staroście kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono. W BIP publikowane są kopie wszystkich oświadczeń przekazanych staroście. Dlatego termin złożenia oświadczeń przez osoby do tego zobowiązane nie jest równoznaczny z terminem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Obecnie oświadczenia majątkowe są sukcesywnie wprowadzane do BIP.
Ponadto pragnę podkreślić, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Wołomińskiego zamieszczane są co roku oświadczenia majątkowe wszystkich osób zobligowanych do złożenia takich oświadczeń.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Uprzejmie proszę o wyjasnienie dlaczego do tej pory nie sporządzone Powiatowej Ewidencji Zabytków a także nie uchwalono Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami. Brak tych dokumentów wyklucza właścicieli budynków zabytkowych aby mogli ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na ich konserwację i remonty z funduszy unijnych. Kiedy Pan Starosta zamierza przedstawić Program – bo ustawowy termin jego uchwalenia przez Radę Powiatu minął w październiku ub. roku (trzy lata po wejściu w życie Ustawy o ochronie zabytków.
Z poważaniem,
Jan Stanisawski
kjst@wp.pl
(Jan Stanisławski, 01.05.2007 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana pytania uprzejmie informuję:

1. Zgodnie z art.22 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków, wojewódzki konserwator zabytków prowadzi ewidencję zabytków znajdujących się na terenie województwa, natomiast wójt, (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków. Na mocy art. 143 ust.1 wymienione organy i instytucje miały 3 lata od dnia wejścia w życie w/w ustawy na założenie wspomnianej ewidencji.
Zapisy ustawy nie przewidują prowadzenia ewidencji zabytków przez powiaty.

2. Zgodnie z art. 87 ust.1 w/w ustawy zarząd powiatu sporządza na okres 4 lat powiatowy program opieki nad zabytkami. Podstawą do sporządzenia takiego programu są w/w ewidencje. W związku z tym Zarząd Powiatu Wołomińskiego podejmie działania mające na celu rozpoznanie czy możliwe jest już przystąpienie do opracowywania programu ochrony nad zabytkami powiatu, mimo że jeszcze nie wszystkie gminy z terenu powiatu wołomińskiego sporządziły stosowne ewidencje.
Jednocześnie bardzo dziękuję Panu za przypomnienie tego ważnego tematu.

Z poważaniem
Piort Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Czy planowany jest remont dachu w ZS nr 3 im Jana Pawła II w Wołominie? Jestem uczniem tej szkoły i już drugi rok patrzyłem jak po deszczu wiadra stały na środku korytarza bo z sufitu lało się strumieniami
(Piotr, 30.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Piotrze,

Szkoły podstawowe i gimnazja nie są placówkami powiatowymi. To samorząd gminny decyduje o inwestycjach w Twojej szkole.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dlaczego w powiecie Wołomin zezwala się na uprawianie prostytucji przy drogach , a np. w Nieporęcie już nie .Jest to problem niekompetencji czy współpracy...?!!!!
(Konstanty, 29.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Organem właściwym do podejmowania decyzji w ww. sprawie jest policja oraz prokuratura.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
jeszcze nie jestem mieszkanką Pana pięknego powiatu, ale jak wielu potencjalnych mieszkańców złożyłam wniosek o pozwolenie na budowę. Nie wiem czy Pan sobie zdaje sprawę, jak długo czeka się obecnie na wydanie pozwolenia? Otóż ja czekam już 2 miesiace i nie zanosi się bym prędko miała takowe pozwolenie uzyskać. Składałam wniosek w Radzyminie, gdzie zwykle proces uzyskiwania pozwolenia trwał około miesiaca, ale jak się okazało, zmieniły się zasady i obecnie dokumenty (już po pozytywnym rozpatrzeniu) wędrują do Wołomina, gdzie PONOWNIE są analizowane (czyżby urzędnicy w Radzyminie nie byli kompetentni?), po czym wracają do Radzymina, skąd można pozwolenie odebrać... Czy to ma jakiś sens? W Wydziale Budownictwa urzednicy są w stanie tylko odpowiadać, że się "nie wyrabiają"... Czy tak trudno było przewidzieć że przy obecnym boomie budowlanym dużo osób złoży wnioski o pozwolenie?
Mimo iż taka sytuacja trwa od dłuższego czasu nie widać cienia dobrej woli z Państwa strony i prób rozwiązania problemu
Pozdrawiam
(Katarzyna, 25.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Katarzyno,

Nie mogę zgodzić się z ostatnim zdaniem Pani wypowiedzi. Staramy się usprawniać funkcjonowanie Wydziału Budownictwa i jest to przedmiotem dużej naszej troski. Głównym powodem długiego czasu oczekiwania na decyzje jest bardzo duża liczba wniosków. Ilość wniosków, które wpłynęły do Wydziału Budownictwa w roku 2007 (w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia) wzrosła o ok. 63% w porównaniu z wnioskami przyjętymi w tym samym okresie w roku 2004 i o ok. 36% w stosunku do analizowanego okresu w 2006 r.

W Radzyminie przez kilka tygodni mieliśmy kłopot z brakiem osoby upoważnionej o podpisywania decyzji w imieniu starosty. Ten problem został już rozwiązany.
Wszystkie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, obowiązującym starostwo terminem granicznym na wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę budynku jest 65 dni. Mimo różnorakich utrudnień starostwo zawsze przestrzegało tego terminu. Podejmujemy działania aby terminy oczekiwania były znacznie krótsze niż te określone w ustawie.

Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Panie Starosto, od pewnego czasu znacznie wydłużył się czas oczekiwania na pozwolenie na budowę, powody odmowy wydania pozwolenia są często błahe, a okres załatwienia sprawy jest sztucznie wydłużany, informacje są przekazywane za pośrednictwem poczty, a często wystarczyłby zwykły telefon. Żyjemy w XXI w a procedury jak w latach 60-tych. Najgorsze jest to, że te niekorzystne dla nas zmiany nastąpiły już po wyborach samorządowych, czy to oznacza że się cofamy. Zapraszam do odwiedzania forów internetowych gmin, których los jest w pana rękach. Poniżej cytuję jedną z wypowiedzi: "ja jestem ofiarą tej zmiany... złożyłam wniosek pod koniec lutego, miało być za 3-4 tygodnie... okazało się, że mam za szeroki taras i wezwano nas do zmiany... Niestety nikt nie zadzwonił a pismo szło ... 2 tygodnie... Na szczęście wiedziałam zanim pismo doszło, bo dzwoniłam do Radzymina co drugi dzień. Niestety, i tak załapaliśmy się na tę bezsensowną zmianę organizacyjną i już 2 miesiące czekam na pozwolenie. Ponoć w Wołominie jest kolejka kilkuset wniosków o pozwolenie... kompletna bzdura, jakbym wiedziała co za idiota to wymyślił to chyba kapciem zatłukła... Całe to czekanie opóźniło mi uzyskanie kredytu, co za tym idzie zakupu materiałów, a to w konsekwencji (galopujące ceny) już spowodowało straty rzędu kilkunastu tysięcy złotych... A w dalszym ciągu czekam..." Pozdrawiam Roman B.
(Roman B., 25.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Głównym powodem długiego czasu oczekiwania na decyzje jest bardzo duża liczba wniosków. Ilość wniosków, które wpłynęły do Wydziału Budownictwa w roku 2007 (w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia) wzrosła o ok. 63% w porównaniu z wnioskami przyjętymi w tym samym okresie w roku 2004 i o ok. 36% w stosunku do analizowanego okresu w 2006 r.

W Radzyminie przez kilka tygodni mieliśmy kłopot z brakiem osoby upoważnionej o podpisywania decyzji w imieniu starosty. Ten problem został już rozwiązany.
Wszystkie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, obowiązującym starostwo terminem granicznym na wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę budynku jest 65 dni. Mimo różnorakich utrudnień starostwo zawsze przestrzegało tego terminu. Podejmujemy działania, aby terminy oczekiwania były znacznie krótsze niż te określone w ustawie.

Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Mam pytanie odnośnie ciszy nocnej i uciążliwości sąsiedzkiej. Na moje nieszczęście jestem sąsiadem osoby, która jest w posiadaniu dwóch psów rasy Bernardyn. Psy te o różnych porach dnia i nocy szczekają z takim natężeniem, że pomimo posiadania okien o wysokiej izolacji akustycznej w moim domu doskonale je słychać. Powoduje to ZNACZĄCY dyskomfort mieszkania. Mimo moich próśb kierowanych do właściciela psów sytuacja się nie zmieniła, a sam właściciel nie widzi w tym żadnego problemu. Uważa, że cyt. „pies jest to pies szczeka”. Nie reaguje gdy psy o godzinie 23 przez pół godziny ujadają.
Do kogo mogę zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy? Na policję raczej nie można liczyć, gdyż dyżurny pewnego dnia powiedział mi, że przecież pyska psu nie obwiąże. Czy to tak naprawdę powinno mnie interesować w jaki sposób sprawa zostanie rozwiązana?
Być może jestem w błędzie uważając, że właściciel psów po godzinie 22 musi zareagować, gdy jego pupile słychać na całej ulicy, a policja upomnieć właściciela.
Niedługo będą ciepłe noce. Ciekawe, jak będzie słychać te psy przez otwarte okno…

Drugie pytanie dotyczy bezpańskich psów, które stadem przemieszczają się po ulicy. Do jakiego urzędu trzeba to zgłosić, żeby te psy wyłapano.
Pozdrawiam serdecznie.
(Pawel, 23.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie jest zadaniem własnym gmin. Ponadto rada gminy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Winien on określać również zasady dotyczące obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
To zatem w Urzędzie Gminy powinien Pan szukać pomocy.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Mam pytanie do Pana Starosty. Mieszkam w Radzyminie przy ul. Weteranów, która jest drogą powiatową. W zeszłym roku wykonywane były prace kanalizacyjne w części tej ulicy. Stan tej ulicy po zakończeniu tych prac jest krótko mówiąc fatalny. Biorąc pod uwagę coraz większy ruch tirów i samochodów osobowych, mam pytanie czy władze powiatu myślą o popawieniu nawierzchni ulicy weteranów. Drugim problemem jest nadmierna prędkość rozwijana przez samochody i motocykle na ww ulicy, czy w związku z tym jest możliwość zainstalowania fotoradarów. Z góry dziękuję za odpowiedź.
(Jacek, 20.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Informuję, że w roku 2007 zaplanowany jest remont nawierzchni (nakładka bitumiczna) i remont chodnika ul. Weteranów w Radzyminie, na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Konopnickiej. W sprawie instalacji radarów proszę zwrócić się do Komendy Policji w Wołominie.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922012 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.