Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Dlaczego dokumenty dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego mojego mieszkania w Markach wysyłane są na adres moich teściów (adres zameldowania mojego męża)? Dlaczego po pierwsze ja jako pełnoprawny współwłaściciel lokalu jestem pomijana w korespondencji, ponadto dlaczego wybieracie akurat adres meldunkowy mojego męża, a nie mój i po trzecie dlaczego nikt w starostwie nie wpadanie na pomysł, iż przedmiotową korespondencję należy wysyłać na adres, którego dotyczą obciążenia, a jeśli nie to na dwa adresy zameldowania współwłaścicieli. Ponadto dodam, iż ostatnia korespondencje polecona nie została odebrana przez mojego męża więc możemy uznać, iż nigdy do jego rąk nie dotarła - mąż mieszka razem ze mną w Markach i odbiór listu poleconego w Warszawie przez niego jest z powodów oczywistych niemożliwy. Mieliby Państwo kłopot gdybym zameldowana była w Zakopanem, a mieszkała w Markach, czyż nie? Życzę wielu rozsądnych i logicznych decyzji, z niecierpliwością oczekuję na odpowiedź, pozdrawiam
(Dorota, 29.08.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Dokumenty dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wysyłane są na adres wskazany w danych Ewidencji Gruntów i Budynków. W celu sprawnego i właściwego dostarczania korespondencji prawo zobowiązuje Państwa do zaktualizowania tych danych, co następuje poprzez złożenie stosownego „Formularza zgłoszenia zmian danych” stanowiącego załącznik do Karty Usług –WGG-3 Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa. Dodaję, że w przypadku lokali korespondencja dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wysyłana do jednego ze współwłaścicieli

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowni Państwo. Dlaczego ostanie ogłoszenie dotyczące wolnego stanowiska pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (stanowisko: referent do spraw obsługi organizacyjnej i administracyjnej) zostało ogłoszone z tak krótkim terminem składania dokumentów (raptem 6 dni). Dodatkowo ogłoszenie to ukazało się 21.08.2013 czyli w środę, a termin składania dokumentów minął 26-08-2013. (jest to raptem 4 dni robocze na dostarczenie dokumentów). W Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest zapis „Termin do składania dokumentów aplikacyjnych, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej”.
Pozdrawiam.
(Mieszkanka, 28.08.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to całkowicie autonomiczna jednostka wchodząca w skład zespolonej administracji powiatowej – nie jest umieszczona w strukturach Starostwa Powiatowego w Wołominie i dlatego nie dotyczą jej zasady z regulaminu starostwa, na które się Pani powołuje. Zasady te są przestrzegane przy naborach stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wołominie. Natomiast zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, określającym wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, to do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy m.in. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam takie pytanie - niedawno czytałem w Internecie na forach i w gazetach, że istnieją dofinasowania na modernizacje wymianę pieców węglowych na gazowych ze środków UE na ekologię . Obecnie jestem na etapie podłączanie gazu ziemnego do budynku , na chwilę obecną posiadam piec węglowy, w nie długim czasie czyli około roku będę miał już gaz i planuje zakup pieca gazowego. Wiadomo, że zakup takiego pieca wiąże się z dużym wydatkiem.
(Janusz, 27.08.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Choć starostwo w swoim zakresie działania nie ma tego rodzaju pomocy finansowej, mogę służyć podstawową informacją. Na początku może Pan się dowiedzieć , czy dofinansowanie jakie może Pan uzyskać w banku ma formę preferencyjnego kredytu lub kredytu z dotacją. W większości województw warunki umowy zawartej pomiędzy BOŚ Bankiem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmują takie przedsięwzięcia jak przyłącza gazowe i wymiana pieca węglowego na gazowy. Żeby sprawdzić, czy jest to możliwe w konkretnym przypadku, proponuję wejść na stronę internetową BOŚ Banku w zakładkę „Ekologia”, a dalej „Kredyty proekologiczne”, „Kredyty we współpracy z WFOŚiGW” , tam wybrać województwo mazowieckie i sprawdzić czy to przedsięwzięcie mieści się w ofercie. W razie wątpliwości może Pan skontaktować się z Głównym Ekologiem ds. Klientów Detalicznych - lista również jest dostępna na stronie internetowej BOŚ. Tam uzyska Pan zapewne szersze informacje co do dalszego sposobu załatwienia sprawy.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, chciałbym po raz kolejny zadać pytanie dotyczące drogi powiatowej w miejscowości Starowola w gminie Jadów prowadzącej do granicy powiatów węgrowskiego i wołomińskiego, droga nieutwardzona. Chciałbym się zapytać czemu państwo nie wykazują zainteresowania tą drogą zgłaszałem już wielokrotnie problem stanu tej drogi jest praktycznie nieprzejezdna i dziurawa, każdy opad deszczu powoduje jej zatopienie i jazdę po kałużach. Znam ten problem ponieważ jestem codziennym użytkownikiem tej drogi i jej stan tragiczny a samochód nieustannie ma zniszczone zawieszenie. Liczę na zainteresowanie sprawą.
(Karol, 27.08.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Droga relacji Starowola – Sekłak jest drogą gminą i zarząd nad nią w świetle artykułu 19 ust.2 pkt 4 sprawuje Wójt Gminy Jadów i jest on zobowiązany tym samym do wykonywania napraw, remontów, itd. W świetle obowiązującej Uchwały nr XI-108/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych, jedynie odcinek drogi o numerze 4343W Zawiszyn – Starowola – Podłęże jest drogą powiatową. Na drodze tej w roku ubiegłym Powiat wykonał nakładkę asfaltową długości ponad 400 m.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
W roku 2009 na ulicy Sikorskiego w Wołominie pewna firma wykonywała kanalizację. Przy okazji tych prac całkowicie został zniszczony chodnik na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. Asnyka. Chodnik ten w tej chwili stanowi wręcz niebezpieczeństwo dla ludzi, gdyż w bardzo wielu miejscach albo nie ma płytek chodnikowych albo są wystające jedna ponad drugą. Zimą jest też problem z odśnieżeniem chodnika. Dziwię się, że ktoś z urzędu nie dopilnował wówczas i nie zmusił wykonawcy tych robót do naprawy zniszczeń. Co wobec tego Urząd zamierza zrobić, aby przywrócić ten chodnik do stanu używalności ? Jest to przecież prawie centrum miasta
(Jacek, 26.08.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Ulica Sikorskiego w Wołominie jest drogą gminną i nie znajduje w gestii Powiatu Wołomińskiego. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego elementów drogi należy kierować do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie jako zarządcy drogi.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Jestem mieszkańcem wsi Majdan, moja nieruchomość położona jest wzdłuż drogi powiatowej nr 4314W (ul. Mińska). Drogą tą zarządza kierowane przez Pana starostwo, w związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, o jakiej dopuszczalnej masie całkowitej lub obciążeniu na jedną oś mogą poruszać się przedmiotową drogą pojazdy. Z moich obserwacji wynika, że obciążenie to jest znacznie przekraczane ponieważ droga na odcinku od Mostówki do ronda w Majdanie jest znacznie zniszczona... Remont tej drogi wykonywany był około 12 lat temu i polegał on tylko na wylaniu nowej nawierzchni, bez ingerencji w podbudowę drogi. Złe wykonanie tej drogi powoduje, że przejeżdżające tiry i inne wielkotonażowe samochody powodują uszkodzenie obecnej nawierzchni oraz liczne drgania budynków, co zarazem powoduje ich uszkodzenia. Ponadto wzmożony ruch ciężarowy powoduje utrudnienia, związane między innymi z hałasem dla okolicznych mieszkańców. Kolejną kwestią jest prędkość jaką osiągają wszelkie pojazdy na tej drodze (na pewnym odcinku jest około 1,5 km prostej drogi). Czy w takim wypadku nie można by zastosować tam jakiegoś ograniczenia prędkości lub tzw. progów zwalniających, albo innego ograniczenia powodującego zmniejszenie prędkości pojazdów do obowiązującej w terenie zabudowanym ?
Z wyrazami szacunku
(Marcin, 05.08.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Po przedmiotowej drodze mogą się poruszać pojazdy o obciążeniu na jedną oś do 8 ton. Odnośnie ograniczania prędkości, informujemy, że przepisy prawa nie zezwalają na stosowanie progów zwalniających na drogach powiatowych.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

pragnę zapytać, na kiedy planowane jest w tym roku rozpoczęcie prac nad modernizacją ciągu ulic Zagańczyka-Marecka-Szeroka w Kobyłce (przewidzianą w powiatowym Wieloletnim Programie Inwestycyjnym). Swoje pytanie motywuję tym, że mieszkam w okolicy ww. ulic i chciałbym się dowiedzieć, kiedy mogę się spodziewać utrudnień.

Z wyrazami szacunku
(Przemysław, 19.07.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Przemysławie,
Pierwsze prace remontowe ciągu ulic Zagańczyka-Marecka-Szeroka w Kobyłce rozpoczną się zgodnie z planem w sierpniu 2013r. Zakres prac będzie obejmował głównie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Poinformujemy odpowiednio wcześniej mieszkańców o zmianach w ruchu, ew. objazdach.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, kilka tygodni temu mój mąż uzyskał legitymację osoby niepełnosprawnej i mimo, że czekał na ten dokument dwa tygodnie, zdjęcie podstemplowane zostało dopiero w momencie odbioru, wtedy też pani w okienku zawiadomiła nas, że po wyschnięciu pieczątki należy ją podpisać. Minęło już sporo czasu od odbioru, a pieczątka co zresztą było logiczne - na zdjęciu nie zaschła. Kiedy mąż użył jej aby skorzystać z tańszego przejazdu, musiał dyskutować z kontrolerem biletów, który uważał, że dokument został sfałszowany, bądź zdjęcie zmienione. W związku z tym kieruję do Pana pytanie, czy stemplowanie tak ważnych dokumentów wytłaczaną pieczątką było by dużym problemem? Jeżeli tak to może chociaż można by laminować dokumenty na miejscu aby pieczątki się nie zmazywały ? Z góry dziękuję za odpowiedź i liczę na pomyślne rozwiązanie sprawy.
(Karolina, 11.07.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Stemplowanie legitymacji w momencie jej odbioru jest praktykowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie od wielu lat i dotąd nie otrzymaliśmy sygnałów o zatarciu stempla na zdjęciu. Stemplowanie legitymacji dopiero po sprawdzeniu przez Wnioskodawcę danych w niej zawartych jest zasadne, gdyż zapobiega zniszczeniu zdjęcia w przypadku konieczności wymiany druku.
Pieczęć używana przez Zespół jest zgodna z obowiązującym wzorem pieczęci powszechnie stosowanych w urzędach. Natomiast Pani sugestia odnośnie stemplowania legitymacji pieczęcią wytłaczaną, jest jak najbardziej trafna i w miarę możliwości będzie używana przez Zespół w najbliższym czasie.
Legitymacje osoby niepełnosprawnej wydawane są zgodne są ze wzorem określonym przepisami prawa i nie praktykowane ich oprawianie - to każdy może wykonać zgodnie ze swoimi potrzebami.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy na podstawie posiadanej karty wędkarskiej ( jej posiadanie wiąże się ze zdanym wcześniej egzaminem z wiedzy na temat zasad ochrony i amatorskiego połowu ryb) starostwo wyda mi Kartę Łowcy Podwodnego czy tez jestem zobowiązany do powtórnego złożenia wspomnianego wyżej egzaminu?
(Leszek, 10.07.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Owszem, zgodnie z uregulowaniami prawnymi obie karty wydaje starosta. Przedtem należy zgłosić się do naszego Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Prądzyńskiego 3 załączając wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego, zaświadczenie o złożeniu egzaminu teoretycznego na kartę łowiectwa podwodnego przed uprawnioną komisją egzaminacyjną, aktualną fotografię legitymacyjną oraz dowód wniesienia 10 zł opłaty za wydanie karty łowiectwa podwodnego. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości do wglądu. Mogę jeszcze poinformować, że działająca najbliżej nas organizacją jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie na ulicy Senatorskiej 11, które powołało taką komisję egzaminacyjną. Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę rocznie szkolonych osób, egzaminy przeprowadzane przez tę komisję odbywają się nieregularnie, w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Mieszkam w miejscowości Zwierzyniec. Chciałbym się dowiedzieć czy jest planowany dalszy remont drogi w miejscowości Zwierzyniec tzn. drogi oznaczonej numerem 4356W, zgodnie z załącznikiem nr 2 Uchwały Nr XI – 108/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. Droga jest w fatalnym stanie technicznym. Po zimie nawet nie załatano dziur.
Z poważaniem
(Karol, 20.06.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dziękujemy za zainteresowanie i uwagi. Jak Pan już zapewne zauważył wyrwy zostały usunięte w końcu czerwca br. W tym roku budżetowym, ze względu na oczywiste ograniczenia finansowe, nie jest przewidywane wykonanie nakładki asfaltowej na tej drodze. Ujęcie tych prac zostanie rozważone przy konstruowaniu budżetu i planowaniu prac na 2014r. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki wniosek trafił też aktualizowanego corocznie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. WPI obejmuje zadania inwestycyjne o wartości co najmniej 100 tys. zł finansowane ze środków budżetu Powiatu. Wnioski mogą składać m.in. mieszkańcy, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, instytucje o charakterze społecznym a także radni Rady Powiatu. Informacje na temat procedur, realizowanych i planowanych inwestycji Powiatu można znaleźć na naszej stronie internetowej, pod bannerem WPI.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921995 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.