Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Na jaki adres e-mail można zgłaszać do Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie wszelkie nieprawidłowości w oznakowaniu dróg, złym stanie nawierzchni, niebezpiecznych miejscach wymagających przebudowy, itd.?
(Marcin, 21.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,

Adres mailowy do Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie to: zdp@powiat-wolominski.pl.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam serdecznie
Panie starosto, myślałem że czasy znajomości w urzędach się już skończyły i pracę można faktycznie dostać mając odpowiednie kompetencje. Ale jednak będzie trzeba na to długo poczekać. A mianowicie: złożyłem dokumenty aplikacyjne w starostwie na stanowisko na które było wymagane wykształcenie wyższe, preferowane techniczne. Po około 2 tygodniach dostałem telefon ze starostwa z informacją iż nie spełniam kryteriów związanych z wykształceniem, a mianowicie nie posiadam wykształcenia technicznego, co bardzo mnie zdziwiło. Wracając do mojego wykształcenia to posiadam wykształcenie wyższe: licencjat z informatyki i ekonometrii (uważam że informatyka jest wykształceniem technicznym), oraz magistra z marketingu. W związku z powyższym proszę o przeanalizowanie kompetencji swoich pracowników, którzy zajmują się rekrutacją i analizą dokumentów aplikacyjnych pod względem poprawności, nie jest to zbyt trudne i nie wymaga wykształcenie wyższego technicznego.
Kończąc wątek chciałbym wrócić do rekrutacji w starostwie, może już najwyższy czas skończyć przyjmowanie pracowników tylko dlatego że mają znajomości lub są rodziną któregoś z pracowników.
Życzę powodzenia w zarządzaniu starostwem, chociaż jak narazie nie widzę żadnych zmian na lepsze.
Z poważaniem
(Sebastian, 19.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sebastianie,

W odpowiedzi na zarzuty dotyczące analizy dokumentów kandydatów w ramach zorganizowanego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju informuję, że przeglądem ofert kandydatów zajmuje się Komisja Rekrutacyjna powołana przez Starostę, która dokonuje wstępnej selekcji kandydatów i analizy dokumentów aplikacyjnych. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata.

Pańska oferta nie spełniła wymagań pracodawcy w kwestii dotyczącej wykształcenia ponieważ wg nas nie posiada Pan wykształcenia wyższego technicznego. Interpretacja ta opiera się na rozporządzeniu MENiS, które określa tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów wyższych: min. tytuł inżynier – nadawany jest absolwentom studiów zawodowych na kierunkach technicznych. W związku z powyższym po wstępnej analizie dokumentów Komisja odrzuciła Pana ofertę i poinformowała o swojej decyzji telefonicznie.

Pana rozżalenie jest w pełni zrozumiałe, zwłaszcza gdy na rynku jest tak mało ofert pracy. Starosta chciałby pomóc wszystkim chętnym zgłaszającym się w sprawie zatrudnienia, ale nie ma takich możliwości. Spośród wielu kandydatów wybiera tylko jedną osobę, nie spowinowaconą ani znajomą, tylko posiadającą odpowiednie kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dziękuję za odpowiedź w sprawie oświadczeń majątkowych, ale pragnę zadać pytanie tzw. pomocnicze, dlaczego za rok 2005 mamy na stronie powiatu oświadczeń majątkowych kilkadziesiąt, a za rok 2006 zaledwie kilka ?
Nasuwa się natychmiast pytanie następne, czy aby wszyscy Pańscy podwładni ten obowiązek spełniają i czy jest to sprawdzane ?
(Dariusz, 19.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Art. 25c pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) mówi, że: „członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. (…) Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę”.

W związku z przytoczonym wyżej przepisem, na stronach BIP Starostwa znajdują się obecnie oświadczenia majątkowe - za rok 2006 - 5 pracowników starostwa:
1. Elżbiety Domańskiej – b. Sekretarz Powiatu, która złożyła oświadczenie majątkowe 23.01.2007r. w związku z odwołaniem jej ze stanowiska;
2. Anety Piotrowskiej – Sekretarz Powiatu, która złożyła oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem jej na stanowisko sekretarza;
3. Hanny Mergiel – Naczelnika Wydziału Budownictwa, która złożyła oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem od starosty upoważnienia do podpisywania decyzji w „jego imieniu”;
4. Zygmunta Michałowskiego – głównego specjalisty w Wydziale Budownictwa, który złożył oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem od starosty upoważnienia do podpisywania decyzji w „jego imieniu”;
5. Doroty Podleś – z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, która złożyła oświadczenie majątkowe 05.01.2007r. w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Pozostałe osoby, zobligowane ustawą o samorządzie powiatowym do złożenia oświadczenia majątkowego za rok ubiegły, mają czas do 30 kwietnia br.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Pani Starosto!
W pełni podzielam pogląd wyrażony przez Pana Jerzego Krasińskiego (pytanie z dnia 08.02.2007r.) na temat "pracownika geodezji", ale i zgadzam się z Pana odpowiedzią. W tym jednak szczególnym przypadku chciałbym coś dodać jeszcze od siebie.
Opis osoby, jego stosunek do interesantów, do tego co robi, a także miejsce pracy pasuje mi tylko do jednego Kierownika, z którym Starosta podpisuje umowę o pracę, a który w istocie nie jest pracownikiem samorządowym. Jego zarobki nie są niskie (jak sądzi Pan Krasiński), a ich wysokość jest publicznie dostępna na stronach BIP Starostwa. Lecz w istocie nie o pieniądze tutaj chodzi, a o osobę, która swoją postawą i działaniem - tu wyrażę nie tylko swój pogląd - szkodzi i źle wpływa na wizerunek Starostwa. Moje pytanie brzmi: czy zamierza Pan Panie Starosto zwolnić z pracy tego "Kierownika Geodezji"?
(Dariusz Szymanowski - geodeta, 18.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Uważam, że stosunek urzędnika do interesanta, jak również jego wizerunek (ubiór), nie powinien budzić żadnych zastrzeżeń. Proszę jednak nie wymagać ode mnie nagradzania i karania pracowników Starostwa poprzez forum internetowe. Zapewniam Pana, że każda osoba zatrudniona w Starostwie wie, jakie mam zdanie na temat wyglądu urzędnika i obsługi interesanta. Pracownicy, którzy bagatelizują te sprawy wiedzą, z jakimi może się to wiązać konsekwencjami.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto jestem mieszkanką Kątów Wielgi gmina Strachówka i chciałam wiedzieć czy planowane jest dokończenie drogi powiatowej łączącej Kąty Wielgi z Traktem Napoleońskim? Brakuje tam odcinka asfaltu o długości ok 4 km. Droga ta pozwoliła by na szybki dojazd do Wołomina lub Tłuszcza i połączyła by Trakt z drogą krajową nr.50. Ludzie żyją tu głównie z rolnictwa, które się już nie opłaca i są zainteresowani szukaniem pracy poza terenem zamieszkania do czago niezbędne jest szybkie połączenie.
Dziękuje i pozdrawiam
(Irena, 18.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Zarządcą odcinka, o którym Pani pisze jest Gmina. W celu realizacji budowy odcinka drogi łączącego Kąty Wielgi z Traktem Napoleońskim Powiat musiałby dokonać przekwalifikowania drogi gminnej na powiatową, sporządzić dokumentację techniczną, wykupić grunty, pozyskać środki finansowe.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dlaczego Starostwo nie wysyła wezwań do zaplaty za naciągane należności,tylko od razu upomnienia? Koszt upomnienia to 55% opłaty. Czy można to nazwać inaczej niż złodziejstwo, chamstwo i arogancja? Dziękuję.
(Jerzy, 17.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Jerzy,

Starostwo Powiatu Wołomińskiego jest zobowiązane do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych jemu należnych a wynikających z tytułu wystawianych decyzji zarówno w imieniu własnym jak i w imieniu Skarbu Państwa.

W każdej decyzji nakładającej obowiązek zapłaty jest podany termin jej uiszczenia, np. opłaty za zajęcie pasa drogowego są ustalane decyzją administracyjną wieloletnią, w której znajduje się zapis ”Należność należy wpłacić na konto Starostwa Powiatu Wołomińskiego w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja stała się ostateczna, lub w kasie Starostwa. Opłatę roczną za lata następne należy uiszczać w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.”

Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji, Starostwo musi przesłać zobowiązanemu dłużnikowi upomnienie, które powinno być skutecznie doręczone. Taką drogę postępowania narzuca Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji( tekst jedn.Dz.U. z 2005 Nr 229 poz 1954). Zgodnie z art.15 §2 ustawy „ koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i z zastrzeżeniem § 3 są pobierane na rzecz wierzyciela . Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych”. Natomiast art.15 § 3 określa że „ Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji”.

Koszty upomnienia są sztywno określone przez ustawodawcę w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 w sprawie wysokości kosztów upomnień skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. Nr 137 poz. 1543) i wynoszą czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej ‘”Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej, obecnie wynoszą 8,80 zł.

Żaden przepis prawa ani też wykładnia w postaci wyroków sądu administracyjnego nie wprowadza dolnej granicy kwoty od jakiej organ administracyjny ma obowiązek wysłać upomnienie. Każda kwota stanowiąca należność organu administracji podlega windykacji.

Wysłanie upomnień w możliwie jak najkrótszym terminie oszczędza naszym dłużnikom dodatkowych kosztów w postaci odsetek, ponieważ jak wykazało nasze doświadczenie, większość osób zapomniała (nie ze złej woli) o obowiązku wniesienia opłaty.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
dlaczego drogi w Wołominie są skandaliczne? Płacimy podatki i domagamy się aby były one przeznaczane na potrzeby Wołomina i były widoczne!
(elwis fitness ciężarek, 17.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie/Pani,

Zarząd Powiatu nie ma wpływu na inwestycje prowadzone na drogach, których zarządcą jest gmina. Odpowiada zaś za stan dróg powiatowych w Wołominie i, zgodnie z art. 20 Ustawy o drogach publicznych, wykonujemy wszelkie zadania należące do zarządcy dróg powiatowych. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy wykaz dróg przypisanych Powiatowi. Proszę zajrzeć do linku „Statystyka” - „Drogi” i zapoznać się z wykazem. Na wszelkie pytania dotyczące konkretnych dróg powiatowych chętnie odpowiem.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
po otrzymaniu odpowiedzi od Pana, w której przedstawil Pan Art. 71. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), mam jeszcze kilka pytan.
Po przeanalizowaniu ustawy, nasuwa sie podstawowe pytanie - jesli w budynku mieszkalnym powstanie sklep, to to jak najbardziej "wprowadza, utrwala bądź zwiększa on ograniczenia lub uciążliwośc dla terenów sąsiednich" co w ustawie jest wymienione jako przeciwskazanie do wydania pozwolenia na powstanie danej dzialalnosci. Jako mieszkancy tego bloku powinnismy chyba byc spokojni, ze takiego pozwolenia wlasciciel nie dostanie, poniewaz decyzja zezwalajaca klocilaby sie z ustawa, a wiec z prawem obowiazujacym w naszym Panstwie???
Poza tym skoro sam developer nie wyraza zgody na powstanie lokali uslugowych w bloku, swiadczy o tym, ze te lokale nie byly przewidziane i byc ich nie powinno???
(Anna, 16.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,

Według informacji przekazanych mi przez Wydział Budownictwa w Radzyminie, w dniu 25 stycznia br. wpłynął wniosek o udzielenie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania 2 lokali mieszkalnych na lokal użytkowy – sklep spożywczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Radzyminie przy ul. Słowackiego 69 na działce ew. nr 26 i 27 zlokalizowanym na terenie osiedla „VICTORIA”.

Po rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, że wniosek spełnia wymagania określone w § 9 Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 120 z 2003r poz. 1131).

W przedstawionym projekcie adaptacji lokal użytkowy został wyciszony w częściach przyległych do sąsiednich lokali mieszkalnych zarówno w poziomie jak i w pionie, a zatem uznano, że przyległe lokale nie znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu.

W związku z powyższym w dniu 12.02.2007r. wydano decyzję udzielającą pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania przedmiotowych lokali mieszkalnych na sklep spożywczy.

Szczegółowe informacje uzyska Pani w Wydziale Budownictwa w Radzyminie (ul. Konstytucji 3 Maja 19, tel. 022 763-00-49).

z poważaniem

Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Panie Starosto!
Od kilku lat obserwuję toczące sie na drogach należących do powiatu"pseudo remonty".Są one wykonywane przez pracowników starostwa.Jakość w/w remontów (nakładek bitumicznych)nie mieści się w żadnej skali znanych powszechnie ocen.Ulice i drogi wyremntowane przez ZDP po roku a nie raz i szybciej nadają się do ponownego remontu np:skrzyżowanie AK z ul Sikorskiego w Wołominie,droga Poświętne-Wola Ręczajska,droga Majdan-Ossów,droga od stacji Ossów w kierunku Kobyłki.Czy za Pana kadencji remont dróg będzie wygłądał tak samo? Może warto zastanowić się nad wynajęciem firm, które dadzą gwarancje na swoje roboty i egzekfować je.Czy koszt jednostkowy wykonania poszczególnych robót przez ZDP
nie jest większy od tych samych robót wykonanych przez firmę z zewnątrz? Pozdrawiam.
(Zdzisław, 14.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Zdzisławie,

Nie ma żadnego skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Sikorskiego w Wołominie.

Jeśli chodzi o drogę od Woli Ręczajskiej do Poświętnego, to planujemy wykonanie nakładki bitumicznej. W przypadku pozostałych dróg wstrzymaliśmy się z wykonywaniem generalnych remontów, w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej. Remonty cząstkowe tych dróg będą wykonywane na bieżąco.

Koszty prac drogowych wykowywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych są niższe o 60% od kosztów, jakie musielibyśmy ponieść zlecając naprawy nawierzchni firmie zewnętrznej.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Bezskutecznie próbuję odnaleźć oświadczenia majątkowe pracowników starostwa i radnych i niestety nic...
Jeśli już to strona nie otwiera się ? Proszę o wyjaśnienie !
(Dariusz, 12.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Oświadczenia majątkowe radnych powiatu wołomińskiego oraz pracowników wydających decyzje w imieniu starosty, a także kierowników jednostek organizacyjnych, którzy zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym zobligowani są do złożenia informacji o swoim stanie majątkowym znajdzie Pan w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.powiat-wolominski.pl (link: Oświadczenia majątkowe).

Oświadczenia majątkowe opublikowane są w postaci plików PDF. Do otworzenia tych dokumentów niezbędny jest program odczytujący pliki zapisane w tym formacie, np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader. Program ten może Pan pobrać ze strony: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922018 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.