Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Czy wg ustawy ogłaszacie państwo konkursy o ofertach pracy w państwa urzędzie? Jakoś nie mogę się dopatrzeć ? A podobno np. wybieracie państwo sekretarza? Gdzie był ogłoszony konkurs ofert?
(Artur, 22.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arturze,

Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza nabory na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych w oparciu o regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w urzędzie. Nabór jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenie o naborze kandydatów umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3.

W przypadku powołania sekretarza powiatu, informuję że art. 3a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) nie nakłada obowiązku ogłaszania naboru w przypadku osób zatrudnionych na podstawie powołania (art.2 pkt 3).

W związku z powyższym stosunek pracy z Sekretarzem Powiatu został nawiązany bez ogłaszania konkursu, w oparciu o uchwałę Nr IV-28/2007 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 stycznia 2007 r.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam Pana Starostę,
W powszechnej opinii sygnalizacja drogowa powinna zwiększać bezpieczeństwo oraz płynność ruchu.
Natomiast dojazd do Warszawy jest utrudnony niewiadomo dlaczego brak zielonej fali, świateł, jak przejazd przez Miasto Zielonka i Ząbki, co jest powodem brak dobrej woli Inspektora Ruchu Drogowego, czy brak wyobrażni na usprawnienie i ustawienie 3 świateł.
Myślę, ze Pan wykaże zainteresowanie w tej małej kwestii, małego usprawnienia dla Powiatu Wołomińskiego.
(Tomek, 21.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomku,

Ulica Wyszyńskiego w Zielonce jest drogą wojewódzką. Zarządcą jej jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (ul. Kruczkowskiego 3). Wszelkie działania dotyczące zmian programów sygnalizacyjnych na tejże drodze leżą w kompetencji ww. Zarządu.

Problem niewłaściwej koordynacji sygnalizacji, o której Pan pisze, zgłaszany był przez Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego w Wołominie do MZDW. Z uzyskanych informacji wynika, że zlecono opracowanie dokumentacji na aktualizację programów sygnalizacyjnych oraz na wykonanie połączenia kablowego celem lepszej koordynacji omawianej sygnalizacji, gdyż koordynacja radiowa nie działa poprawnie. Realizacja powyższego planu przewidziana jest w tym roku.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam Pana Starostę,
mam pytanie czy jest prawdą, że Marek Szafrański jest już wicestarostą, oraz zatrudniony jest na etacie Starostwa Powiatu Wołomińskiego, jakie posiada kompetencje w Starostwie i za co ponosi odpowiedzialność.
pozdrawiam T.
(Tomek, 21.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny panie Tomku,

Pan Marek Szafrański nie jest wicestarostą, ani nie jest zatrudniony na żadnym innym stanowisku w starostwie.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy dalej trzeba płacić haracz od rurki wodociagowej pod nazwą "opłata za zajęcie pasa drogowego"?
(Jerzy, 17.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jerzy,

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołominie pobiera opłatę za zajęcie pasa drogowego:
- w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (opłaty roczne),
- w celu umieszczenia reklam,
- na czas budowy
na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XIV-103/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urzędowy Woj. Maz. Nr 117, poz. 2900).

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Prośba o odpowiedź, czy są podjęte kroki w celu:
Przygotowanie terenu budowy nowej trasy dojazdowej najlepiej 2 lub 3 pasmowej do i z Warszawy wspólnie ze Starostą i marszałkiem oraz Związkiem Gmin Powiatu Wołomińskiego, dojazd do Warszawy jest bardzo uciążliwy po prostu tragedia dla dojeżdzających mieszkańców naszego miasta i nie tylko, oraz brak inwestorów w naszym powiecie ze względu na zły dojazd z Warszawy.
Pozdrawiam.
(TomekB, 13.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Tomku,

Ponieważ drogi dojazdowe do Warszawy są drogami wojewódzkimi Powiat może jedynie wspierać projekty realizowane przez odpowiednie władze szczebla wojewódzkiego (Wojewódzki Zarząd Dróg). Prowadzone są obecnie prace dokumentacyjne nad nowym śladem drogi wojewódzkiej 635 do węzła z drogą S-8 (północny wylot z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Radzymina), w planach natomiast są prace związane z udrożnieniem drogi 634.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam,
w nawiązaniu do mojego listu z 22.11 i Pana odpowiedzi gdzie cytuję "Jednocześnie informuję, że istotne odstępstwo od zatwierdzonej dokumentacji jest możliwe tylko po zatwierdzeniu projektu zamiennego i uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę lub jeżeli budynek uzyskał decyzję na użytkowanie po uzyskaniu decyzji o zmianie sposobu użytkowania" w sprawie lokalu usługowego na osiedlu Victoria w Radzyminie, chciałabym jeszcze dowiedzieć się, jak i gdzie w przypadku uzyskania decyzji o zmianie użytkowania przez własciciela tego lokalu możemy odwoływać się od tej decyzji?
Czy jako mieszkańcy graniczący bezpośrednio z lokalem, będziemy zawiadomieni o tym, że lokal zmienił się na usługowy?
Czy jest możliwe, że w bloku nie było zaplanowanych lokali usługowych - wszystkie były jako mieszkalne - a teraz można to po prostu zmienić??? Przecież to istotnie wpłynie na nasz komfort mieszkania poprzez hałas, ciągły ruch, itp...
Pozdrawiam
(Anna, 13.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Anno,

Art. 71. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) mówi, że:

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w
szczególności:
1) (uchylony);
2) podjecie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia
właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego
konstrukcje, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, równie danymi technologicznymi;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczna decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
6) w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części:
1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga
wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygniecie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.

7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.


Z ww. przepisów wynika, że istnieją dwie formy zmiany sposobu użytkowania poprzez zgłoszenie – gdzie nie ma możliwości odwołania, ponieważ nie jest to forma decyzji administracyjnej oraz pozwolenia na zmianę użytkowania, tylko w przypadku, gdzie w ramach zmiany sposobu użytkowania niezbędne będzie prowadzenie prac budowlanych, na które trzeba uzyskać pozwolenie na budowę – w takim przypadki stronami w postępowaniu administracyjnym są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się na obszarze oddziaływania obiektu (art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego).

Przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podst. przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu (art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego).

Na dzień dzisiejszy, przed rozpatrzeniem ewentualnego wniosku, nie jestem w stanie określić, czy i kto zostanie uznany za stronę.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, Stronie przysługuje prawo odwołania się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Starostwa.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto, moje pytania, które przeczyta Pan poniżej dotyczą niesłychanie fatalnej jakości wykonania remontu ulicy Fabrycznej w Markach. Co prawda pytanie o zbliżonym temacie było zadane w połowie grudnia 2006 jednak Pańska odpowiedź jest zdumiewająca, zupełnie nie zadowalająca i dlatego postanowiłem poruszyć ten temat ponownie. Pana odpowiedź usprawiedliwia fatalną jakość faktem, że remont wykonali pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych. Czy to oznacza, że wykonali ten makabryczny remont za darmo? Czy to oznacza, że ten okrutnie długi, uciążliwy i przepraszam za słowo obrzydliwy remont nie pochłonął pieniędzy publicznych? Czy stać nas podatników i Państwa zarządzających publicznymi pieniędzmi na takie marnotrawstwo? Przecież ten niedługi ale ważny odcinek był remontowany co najmniej dwukrotnie lub nawet trzykrotnie dłużej niż zrobiłaby to początkująca firma w dziedzinie budowy dróg. Efekt oglądamy i czujemy codziennie jeżdżąc tą droga, studzienki zaniżone o 5 – 10 cm, nierówna nawierzchnia. Jakie są wnioski – tylko takie, że poprawią jak polepszy się pogoda? Za darmo poprawią? A może niech w nocy poprawiają jak ludzie śpią i z własnej kieszeni? Czy ta ekipa powinna dalej psuć nasze drogi i marnować publiczne pieniądze? Gdzie był nadzór w czasie tego remontu? Czy osoby odpowiedzialne dalej pracują i marnują kolejne pieniądze psując inne drogi i narażając nas na straty finansowe i moralne? Czy będą wyciągnięte konsekwencje?
(Wojciech M., 11.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Wojciechu,

Wysokość studzienek kanalizacyjnych była już trzykrotnie regulowana przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. Jak wynika z analiz ZDP studzienki obniżają się w dalszym ciągu na skutek natężenia ruchu na tej ulicy. Zarząd Dróg Powiatowych zwrócił się do Urzędu Miasta Marki z prośbą o wezwanie wykonawcy kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Markach o dokonanie naprawy w ramach gwarancji.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Kiedy będzie można podjąć pracę w powiecie jak i gminie bez koneksji partyjno rodzinnych. ponadto kiedy odejda ludzie którzy wypracowli lata a stanowiska blokuja dla rodzin i nie tylko. NO KIEDY
(Sławek, 09.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Sławku,

Uprzejmie informuję, że podjęcie pracy w Starostwie Powiatu możliwe jest gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
- istnieje wakat w Wydziale,
- naczelnik Wydziału zgłasza potrzebę zatrudnienia nowego pracownika.
- kandydat przejdzie pomyślnie procedurę konkursową.

Zgodnie z art. 3A ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 142, poz. 1593 ze zm.) Starostwo wszczyna – w drodze konkursu - procedurę naboru na określone stanowisko, przedstawiając w ogłoszeniu o naborze wymagania, które winien spełnić kandydat.

Wyjaśniam jednocześnie, że do pracowników urzędów gmin stosuje się również przepisy powołanej ustawy, zaś odpowiedzi na pytanie dot. zatrudniania w tych urzędach mogą udzielić wyłącznie wójt lub burmistrz.

W kwestii zatrudniania osób, które nabyły uprawnienia emerytalne informuję, iż w urzędzie Starostwa nie pracują osoby posiadające takie uprawnienia, co za tym idzie nie jest możliwe aby stanowiska „blokowały dla rodzin i nie tylko”.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam. Poprzedzając moich przedmówców również gratuluję, a moje zapytanie brzmi czy zamierza Pan przeprowadzać konkursy na sanowiskach kierowniczych, czy będa jak do tej pory niekróre dożywotnio. Jeżeli tak to jakie i kiedy. Pozdrawiam.
...

Witam Pana Staroste
Już w zeszłym miesiącu zadałam pytanie dotyczące konkursów na kierownicze stanowiska w powiecie i nie uzyskałam odpowiedzi. konkretnie chodzi mi o Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie. Obecny dyrektor ma już 72 lata kiedy mają się sprawdzić młodsi na takich stanowiskach skoro sa blokowane przez emerytów. Jestem zaniepokojona takim stanem rzeczy ponieważ mam tam matkę i chciałabym już nowego powiewu zefirku, tymbardziej że pewnie niedługo sama znajde się tam jako pensjonariuszka.
(Zofia, 04.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Zofio,

Istotnie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ma 72 lata i nabył prawa emerytalne. W najbliższym czasie dokonam analizy spraw kadrowo-personalnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dlaczego tak długo trzeba czekać na pozwolenie na budowę? Powiat wołomiński jest chyba rekordzistą w województwie jeżeli chodzi o długość postępowań przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
(Piotr, 21.12.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Piotrze,

Na wydłużony okres wydawania pozwoleń na budowę ma wpływ duża ilość wniosków składanych przez inwestorów, często w sprawach skomplikowanych, a także potrzeba poprawek i uzupełnień w składanych dokumentach.

Często przed wydaniem pozwolenia istnieje potrzeba uzyskania opinii innych organów, a także obowiązek powiadomienia stron w sprawie o prowadzeniu postępowania i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania uwag.

Starostwo pracuje obecnie nad usprawnieniem wydawania decyzji.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922035 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.