Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto,
Czy nie można było przy budowie drogi Golgoty co kilkanaście metrów umieścić studzienek (kręgi wkopane w pobocza) takie jak np przy ul Wspólnej??? (Wchłananie wody na poboczach to jakiś absurd, gdyż są wysokie krawężniki).
Dlaczego odpowiedź na moje pytanie była pominięta????????Czy statostwo boi się trudnych pytań???????
Pozdrawiam i oczekuję odpowiedzi.
(Krzysztof (picooz), 23.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie Picooz,

Starostwo wołomińskie nie boi się trudnych pytań. W odpowiedzi na Pana pytanie stwierdziłem, że powiat nie planuje budowy kanalizacji deszczowej. Budowa chodnika zwanego "Drogą Golgoty" nie przewidywała umieszczania studzienek chłonnych.

Z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Czy starosta ma wpływ i może kontrolować urzędy miast w starowstwie?
(Stanisław, 22.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Stanisławie,

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego są niezależne.
Oznacza to, że między burmistrzem, starostą, a marszałkiem województwa (oraz ich urzędami) nie ma podległości.
Wywieranie wpływu między nimi dokonuje sie wyłącznie
poprzez wzajemne uzgodnienia, porozumienia oraz umowy.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Jestem absolwentem Technikum Elektrycznego w Zielonce. Już, kiedy uczęszczałem do szkoły słyszałem głosy o (...) zmianie jej profilu ...
[W szkole] kształciło się tam kilka lub kilkanaście tysięcy ludzi, placówka miała umowy z zakładami na prowadzenie w nich praktyk, naprawdę dobrą kadrę nauczycielską a jej warsztaty generowały zyski wystarczające przynajmniej na pokrycie ich własnej działalności.
Uważam, że Rada Powiatu jako organ zarządzający placówką powinna wykazać więcej inicjatywy w kierunku utrzymania dotychczasowych profili szkół w ZSZ.
Można przecież stworzyć, nie licea profilowane o wprost idiotycznych profilach, lecz np.: wieczorowe lub zaoczne państwowe liceum o profilu elektrycznym lub elektronicznym.
Czy rada powiatu lub p. Starostowie uczynią jeszcze jakiś krok w kierunku poprawy sutuacji i jak odnoszą się do mojej opinii??
(ZARN, 16.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie ZARN,

Poruszył Pan w swoim liście bardzo wiele kwestii. Choć nie pisze Pan tego wprost niepokoje jakie Pan przedstawia wskazują, że jest Pan pracownikiem szkoły.
Myślę, że przedstawię Panu kilka informacji, które będą dla Pana wyjaśnieniem, a jednocześnie w niektórych kwestiach uspokojeniem. Będę odnosił się do problemów analogicznie do kolejności ich ujęcia w Pana liście.
Po pierwsze: szkoła podlega naturalnym przekształceniom związanym z zainteresowaniem młodzieży konkretnymi kierunkami.
Po drugie: placówka ma obecnie „dobrą kadrę nauczycielską”, szczególnie ostatnio widać jak wiele w szkole się dzieje, zwłaszcza pod względem niestandardowych form aktywizacji uczniów. Przykładem niech będzie chociażby nawiązywana obecnie współpraca międzynarodowa.
Po trzecie (i chyba w naszej korespondencji najważniejsze) – kwestia profili. Pisze Pan: „Rada Powiatu jako organ zarządzający placówką powinna wykazać więcej inicjatywy w kierunku utrzymania dotychczasowych profili szkół w ZSZ”. Oczywiście zazwyczaj uważamy, że dobrze jest utrzymać istniejące kierunki bo stanowi to tradycję szkoły. Jednak jest kwestia, w której mamy w pewnym aspekcie zasadniczo odmienne podejście. Otóż zdaniem starostwa powiatu w ostatnich latach podstawowym założeniem proponowanych rozwiązań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego (w tym zawodowego) jest nakierowanie proponowanych zmian na podmiotowość ucznia. Oznacza to, że szkolnictwo ponadgimnazjalne jest w pierwszym akcencie nakierowane na ucznia i jego wizję rozwoju. To uczeń (rodzic) biorąc pod uwagę swoje predyspozycje ma zadecydować w jakim profilu, kierunku, zawodzie chce się uczyć a nie „organ zarządzający placówką”. Czasy kiedy urzędnik decydował, że Jaś ma być stolarzem, chociaż chciał i mógł być mechanikiem odeszły wraz z gospodarką centralnie sterowaną. Moim zdaniem fakt, że uczeń decyduje o tym jakie profile pozostają (zapisując się do nich) a jakie giną (brak chętnych do nauki w nich) jest zaletą nowego systemu, a nie wadą.
Większość uczniów chce się teraz uczyć w liceach. Reasumując: uczeń (jego rodzic) decyduje o tym jakie kierunki pozostają poprzez ich wybór. Jeśli nie ma do jakiegoś kierunku chętnych trzeba go wygasić, a nie zmuszać do sztucznego ich wypełniania przez uczniów, którzy tego nie chcą. (Taka sytuacja następuje, gdy na kierunek zgłosi się mała liczba uczniów, wtedy proponuje się im przejście do innego kierunku, ponieważ często jest zbyt późno na szukanie czegoś nowego w upragnionym profilu. Uważamy to za najgorszą możliwą sytuację.)
Po czwarte: nie mogę się zgodzić z Pańskim niezwykle silnym stwierdzeniem o bezsensownych według Pana „liceach profilowanych o wprost idiotycznych profilach”. Spieszę Pana poinformować, że z przeprowadzonej wśród gimnazjalistów ankiety, która dotyczyła oczekiwań edukacyjnych uczniów wynika, że 69% ankietowanych chce ukończyć liceum profilowane. To wystarcza za całą odpowiedź w tej kwestii. Szanujmy ich zdanie. Mam nadzieję, że zweryfikuje Pan po poznaniu tej danej swoją opinię.
Po piąte: oczywiście wsłuchujemy się we wszystkie opnie. Szczególnie ważne są dla nas opinie grona nauczycielskiego, ale przede wszystkim uczniów, a raczej ich rodziców, mieszkańców powiatu, bo to oni w stosowanym w Europie systemie powinni mieć wpływ na wizję rozwoju szkoły. Z przytaczanego już wcześniej sondażu wynika natomiast, że najbardziej pożądanymi kierunkami są: informatyka, ekonomia, administracja, oraz pedagogika, medycyna (dla których najlepiej przygotowującą ponadgimnazjalną formą kształcenia jest liceum ogólnokształcące). Cóż więc promować? Odpowiedź sama się narzuca...

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Moje pytanie dotyczy braku odpływu wody opadowej, która zbiera się na Al. Jana Pawła II wzdłuż Drogi Golgoty w Radzyminie. Wiem, że droga ta należy do Powiatu.
Czy Starostwo ma zamiar coś z tym fantem zrobić, aby przejeżdżające samochody nie ochlapywały pieszych oraz aby główna ulica (wizytówka) miasta wyglądała czysto i bezpiecznie dla przechodniów??

Z poważaniem Krzysztof
(Krzysztof, 16.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Krzysztofie,

Ul. Jana Pawła II w Radzyminie jest jedną z ponad 400 km dróg powiatowych. Odwodnienie tej jezdni jest podobne do większości dróg, niezależnie do kogo należą. Generalnie większość jezdni jest odwadniana powierzchniowo poprzez odpływ wód opadowych na pobocze drogi. Obecne warunki pogodowe utrudniają wchłanianie wody przez grunt na poboczu.

Na żadnej drodze powiatowej nie jest planowana budowa kanalizacji podziemnej dla odprowadzenia wód deszczowych.

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Chciałbym w tym roku wykonać docieplenie budynku mieszkalnego. Czy mogę ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej i gdzie należy złożyc właściwy wniosek aby rozpocząć procedurę. Z góry dziękuję za odpowiedż.
(Jurek, 09.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Jerzy,

Indywidualne osoby fizyczne w zasadzie nie mają możliwości korzystania bezpośrednio z Funduszy Strukturalnych. Możliwość taka występuje w przypadku rolników, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów określonych w dokumentach programowych.

Celem uzyskania pełnych informacji z zakresu funduszy proponuję skontaktować się ze specjalistycznymi instytucjami informacyjnymi, np. Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie. Kontakt: ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa, tel.: (22) 455-54-54, fax.: (22) 455-54-53, mail: cie@mail.ukie.gov.pl

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Chcę zapytać o bardzo ważną sprawę dotyczącą mieszkańców przy ulicy Kolejowej w Wołominie. Chodzi mi o wielkie topole rosnace na wysokości rampy. Niektóre z nich są spróchniałe i grożą zawaleniem się przy dużym wietrze. Stoi tam dużo budynków mieszkalnych, które są w wielkim niebezpieczeństwie. Ponadto biegnie tam linia wysokiego napięcia, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla budynków w razie zawalenia się topoli, a takich przypadków jest coraz więcej. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
(Marzena, 04.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Pani Marzeno,

Z przepisów ustawy o ochronie przyrody wynika ogólnie, że obowiązek utrzymania drzew spoczywa na właścicielu. Generalnie sprawami zieleni zajmuje się wójt lub burmistrz na wniosek właścicieli. W wyjątkowych przypadkach, np. gdy teren należy do gminy - organem tym jest starosta.
Wydział Ochrony Środowiska ze starostwa uzgodnił z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie, że dokonane zostanie rozeznanie na wskazanym terenie i podjęte zostaną odpowiednie działania, w zależności od tego, kto okaże się właścicielem terenu.

pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto może Pan by coś zadziałał w związku cudownymi terenami tzw. "Białymi Błotami", były pomysły, plany , czas chyba na realizację. Przecież to cudowny teren rekreacyjny /a i inwestorzy też pewnie by się znaleźli/.
Dziękuję za odpowiedź.
Marianna
(Marianna, 20.02.2005 r.)

Odpowiedź:
Pani Marianno,

Zgodnie z zapisami zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołomin, teren torfowiska "Białych Błot" z przyległymi lasami, ma zostać objęty ochroną jako użytek ekologiczny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), ochronę taką może ustanowić rada gminy lub wojewoda.
Jednak jakiekolwiek prace związane z Białymi Błotami mogą być utrudnione z powodu trudnej sytuacji własnościowej terenów. Sytuacja ta jest bardzo skomplikowana - jest to współwłasność wielu osób m.in. spadkobierców, których tytuł prawny jest nieuregulowany. To niezwykle utrudniać będzie realizację jakichkolwiek zadań rekreacyjnych.

z pozdrowieniami

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Z planu zagospodarownia przestrzennego Radzymina wynika, że teren w obrębie 02-02 przy ulicy Nowa-Batalionów Chłopskich jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dlaczego zatem właściciel działki przy ul. Nowej otrzymał pozwolenie na budowę zakładu wypieku ciast domowych? Pragnę nadmienić, iż zakład ten będzie stwarzał szereg uciążliwości dla pobliskich mieszkańców.
Z poważaniem.
(Grzegorz, 13.02.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Grzegorzu,

Decyzja dotycząca budynku z przeznaczeniem na zakład wypieku ciast domowych wydana została m.in. na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Warszawskiego nr 62 poz. 293 z dnia 20.10.98r., który określa, że przedmiotowa działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji obiektów usługowych wbudowanych lub wolno stojących o uciążliwości nie przekraczającej granic działki budowlanej oznaczonych w ww. planie symbolem MN3.

Inwestycja taka nie jest wpisana na listę - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko.

Od każdej decyzji istnieje jednak postępowanie odwoławcze. Właściciele działek sąsiednich posesji skorzystali z takiej drogi postępowania. Wojewoda mazowiecki jako organ II instancji po zapoznaniu się z materiałem dowodowym umorzył jednak postępowanie odwoławcze nie uznając właścicieli działek sąsiednich za strony argumentując, że obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Konrad Rytel

Pytanie:
Dzien dobry. Chciałbym się dowiedzieć co zamierzają zrobić nasze władze w Wołominie z zanieczyszczaniem ŚRODOWISKA przez wylewanie ŚCIEKÓW (SZAMBA) NA POLA I LASY w okolicy Wołomina. Proceder ten trwa już kilka ładnych lat, ale nikt tym się jak na razie nie zajął. Nie wiem gdzie tkwi problem. Może jest dozwolone wylewanie ścieków prawie z całego powiatu na pole... ?
(Sławomir, 01.02.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Sławomirze,

Sprawami utrzymania czystości i porządku w gminie Wołomin zajmuje się Urząd Miejski w Wołominie. Jego kompetencje w tym zakresie wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2004r. Nr .173.poz. 1808, z późn. zm.).

Starosta jako organ administracji rządowej nie ma wpływu na to jak wywiązuje się organ gminny z zadań własnych wynikających z ustawy.

Ustawa ta określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy.

1. Zgodnie z tą ustawą m.in. gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

2. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ może cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

Przedstawiając powyższe jednocześnie informuję, że z pewnością, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zostanie cofnięte osobom je prowadzącym, kiedy do Urzędu Miejskiego wpłynie zawiadomienie osoby będącej świadkiem wylewania ścieków (sprawę ułatwiłaby identyfikacja numerów rejestracyjnych samochodów).

Pragnę poinformować Pana także o tym, że przy starostwie powołana została grupa Społecznych Opiekunów Przyrody którzy, prowadząc patrole w terenie zwracają szczególną uwagę na zagadnienia poruszone Pana w pytaniu i współpracują w tej kwestii z Nadleśnictwami i Policją.

Konrad Rytel

Pytanie:
Panie starosto chciałabym złożyć wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej do wymiany dachu, który mam pokryty /"eternitem"/. Wiem, że takie dofinansowania są udzielane gdyż są to dachy azbestowe. Jestem mieszkanką gminy poświetne. Gdzie mogę znaleźć wzór takiego wniosku oraz gdzie powinnam go złożyć?
(Ania, 01.02.2005 r.)

Odpowiedź:
Pani Aniu,

Odpowiadając na Pani pytanie w sprawie dofinansowania wymiany pokryć dachowych, wykonanych z eternitu, pragnę poinformować, iż w projektach realizowanych w ramach funduszy UE nie występuje możliwość składania wniosków przez indywidualne osoby na realizację takiego przedsięwzięcia. Jednakże, Pani inwestycja może zostać skredytowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez Bank Ochrony Środowiska. Poniżej zamieszczam zasady kredytowania oraz telefony kontaktowe do l Oddziału BOŚ, gdzie będzie mogła Pani uzyskać szczegółowe informacje.

Telefony: (0-22) 33-60-302; 33-60-103; 33-60-104; 33-60-144

ZASADY KREDYTOWANIA PRZEZ BANK ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW INWESTYCJI Z ZAKRESU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (L04-1)

Przedmiot kredytowania:

 • wymiana lub zabezpieczenie powierzchni dachowych lub elewacyjnych płyt azbestowych (zakup wyrobów do wykonywania powłok i wykonanie powłok).


 • Warunki kredytowania:
 • maksymalna kwota kredytu:
  - 500 tys. zł - lecz nie więcej niż 90% kosztu przedsięwzięcia

 • maksymalny okres realizacji zadania:
  - do 6 miesięcy od daty postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

 • okres karencji - spłata kredytu rozpocznie się w następnym miesiącu po zakończeniu zadania,

 • oprocentowanie kredytu - 0,4 stopy redyskontowej weksli nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,

 • okres kredytowania - do 7 lat nie dłużej niż do 31.12.2010r.


 • Zgodnie z art. 162 ustawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. Nr 62, póz. 628, z późn. zm, osoby fizyczne - nie przedsiębiorcy przedkładają informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu właściwemu wójtowi lub burmistrzowi.

  Na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami mogą być także przeznaczone środki gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 406 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska). Ze środków gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej możliwe byłoby sfinansowanie utylizacji płyt azbestowych.

  Konrad Rytel

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

  Herb Powiatu Wołomińskiego
  Starostwo Powiatowe w Wołominie

  ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

  tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
  fax: (0-22) 776-50-93

  e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
  www: http://www.powiat-wolominski.pl

  NIP: 125 09 40 609
  REGON: 01 32 69 344

  Godziny otwarcia:
  poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
  wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

  Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
  poniedziałek - 10.00 - 18.00
  wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
  środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

  Biuletyn Informacji Publicznej:
  http://www.bip.powiat-wolominski.pl

  Godziny pracy kas starostwa:
  przy ul. Prądzyńskiego 3
  - poniedziałek - 10.00-15.00
  - wtorek - piątek - 8.00-13.00

  w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
  - poniedziałek - 10.30-17.30
  - wtorek - piątek - 8.30-15.30

  w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
  - poniedziałek - 10.00-17.45
  - wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

  Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 1921964 razy.

  © 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

  Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.